برگزاری جشنواره تقدیرنمایندگان برتروفعال حوزه بیمه های زندگی

برگزاری جشنواره تقدیرنمایندگان برتروفعال حوزه بیمه های زندگی


برگزاری جشنواره تقدیرنمایندگان برتروفعال حوزه بیمه های زندگی

برگزاری جشنواره تقدیرنمایندگان برتروفعال حوزه بیمه های زندگی

در راستای ایجاد جهش تولید در سال 1399 و به منظور تشویق و ترغیب شبکه محترم نمایندگی شرکت و مضافاً افزایش میزان فروش و سهم شرکت از بیمه های زندگی مقرر گردید جشنواره تقدیر از نمایندگان برتر و فعال در رشته بیمه های زندگی براساس آمار و عملکرد نمایندگان در بازه زمانی 1‏/5‏/99 لغایت 15‏/11‏/99 ، برگزار و پس از پایان دوره موردنظر با توجه به شاخص های مشخص شده  ارزیابی لازم صورت پذیرفته و نفرات برگزیده مورد تقدیر و تشویق قرار خواهند گرفت.

منبع خبر: مجتمع تخصصی بیمه های زندگی