مرحله اول دوره های آموزشی بیمه های عمردرسطح شبکه نمایندگی واجرای طرح ستارگان بیمه ایران باعنوان هدف گذاری وبرنامه ریزی فروش Sales planning بصورت غیرحضوری(آنلاین ) توسط جناب دکترمحمدی درکل کشوردرحال برگزاری می باشد.

مرحله اول دوره های آموزشی بیمه های عمردرسطح شبکه نمایندگی واجرای طرح ستارگان بیمه ایران باعنوان هدف گذاری وبرنامه ریزی فروش Sales planning بصورت غیرحضوری(آنلاین ) توسط جناب دکترمحمدی درکل کشوردرحال برگزاری می باشد.


مرحله اول دوره های آموزشی بیمه های عمردرسطح شبکه نمایندگی واجرای طرح ستارگان بیمه ایران باعنوان هدف گذاری وبرنامه ریزی فروش Sales planning بصورت غیرحضوری(آنلاین ) توسط جناب دکترمحمدی درکل کشوردرحال برگزاری می باشد.

مرحله اول دوره های آموزشی بیمه های عمردرسطح شبکه نمایندگی واجرای طرح ستارگان بیمه ایران باعنوان هدف گذاری وبرنامه ریزی فروش Sales planning بصورت غیرحضوری(آنلاین ) توسط جناب دکترمحمدی درکل کشوردرحال برگزاری می باشد.

منبع خبر: مجتمع تخصصی بیمه های زندگی