شرایط اخذ نمایندگی تخصصی بیمه عمر شرایط اخذ نمایندگی تخصصی بیمه عمر

شرایط اخذ نمایندگی تخصصی بیمه ها ی زندگی:

فراینداخذنمایندگی حقیقی (عمومی)وفروش بیمه های زندگی

 1.  ثبت نام توسط متقاضی نمایندگی درسایت بیمه ایران.
 2. برگزاری آزمون کتبی ازطریق سازمان سنجش آموزش کشوریا جهاددانشگاهی به صورت سراسری وکسب موفقیت درآن(صرفا"برای متقاضیان نمایندگی حقیقی (عمومی)).
 3.  انجام مصاحبه بدوا"توسط کمیته استانی متشکل ازمدیر کل،معاون فنی،معاون اداری ومالی،مسئول امورنمایندگان وحراست استان،استانهایی که حسب تشکیلات مصوب واجدیک مهاون می باشندعلاوه برایشان ،مدیرشعبه مرکزاستان درکمیته حضورخواهند داشت.
 4.  انجام مصاحبه نهایی توسط کمیته مرکزی منتخب معاونت حقوقی،هماهنگی اموراستان ها،ونمایندگی هاصرفا"برای متقاضیان نمایندگی حقیقی (عمومی)
 5. گذراندن دوره آموزش نظری وعملی دراستان.
 6. ارسال پرونده به اداره کل امورنمایندگی ها توسط اداره کل استان مربوطه به منظوراخذتاییدیه سنهاب برای تخصیص کدوابلاغ آن بهاستان درظرف زمانی حداکثر30روز.

1- شرایط عمومی مشترک متقاضیان فروش بیمه های زندگی،حقیقی(عمومی)،حقوقی ومسئول دفترفرعی شرکت نمایندگی بیمه

 1.  تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران و اعتقاد به اسلام یا یکی از دیگر ادیان رسمی کشور.
 2.  عدم اعتیاد به مواد مخدر.
 3.  عدم حجر و برخورداری از سلامت روانی.
 4.  نداشتن سوء پیشینه کیفری و همچنین نداشتن سابقه محکومیت به جرائم نام برده شده در ماده 64 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری.
 5.  داشتن گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی(دوره ضرورت) و یا معافیت دائم (برای آقایان)
 6. نداشتن سوء سابقه در صنعت بیمه (احرازاین امرازطریق سامانه سنهاب صورت می گیرد)
 7. توانایی مالی وامکان تجهیزدفترنمایندگی .(نمایندگان بیمه های زندگی ازحکم مقرردراین بندمستثنی می باشند)
 8. دارابودن حداقل مدرک دیپلم برای نمایندگان فروش بیمه های زندگی وبرای نمایندگی های حقیقی عمومی داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی.متقاضیان نمایندگی حقیقی (عمومی)،حقوقی یامسئولین دفاترشرکت های نمایندگی بیمه که دارای مدرک دیپلم وفوق دیپلم می باشند باید شرایط مندرج درتبصره 2ماده 5آیین نامه 75شورای عالی بیمه را داراباشند.
 9. داشتن حداقل 20سال سن وحداکثر55سال برای متقاضیان نمایندگی حقیقی (عمومی)ونمایندگان فروش بیمه های زندگی است که درمورد کارکنان بازنشسته شرکت تا65سال بلامانع می باشد.

 

2 - شرایط اختصاصی متقاضیان فروش بیمه های زندگی ،حقیقی (عمومی )،حقوقی ومسئول دفترفرعی شرکت نمایندگی بیمه

 1. موفقیت در مصاحبه
 2. گذراندن دوره آموزش نظری مورد نیازیا دارابودن سابقه کاربیمه ای موردتاییداداره کل امورنمایندگی ها.
 3.  طی نمودن دوره آموزش عملی درشعبه مربوطه یایکی ازدفاترنمایندگی به انتخاب شعبه ذیربط.
 4.  دارابودن مدرک ICDL (مهارت های هفت گانه رایانه) به استثنا نمایندگان فروش بیمه های زندگی.
 5.  موفقیت در آزمون بیمه مرکزی
 6. عدم اشتغال دردستگاه های اجرایی وبخش خصوصی برای متقاضیان نمایندگی حقیقی (عمومی)وحقوقی ومسئولین دفاترفرعی.

3- سایر مقررات پذیرش و جذب نمایندگان فروش بیمه های زندگی 

 1.  نمایندگان جذب شده تا 5 سال مجاز به جابجایی جغرافیایی محل نمایندگی به شهر دیگر نمی باشند.
 2.  تاریخ صدور بیمه نامه مسئولیت حرفه ای نمایندگان می بایست همزمان با انعقاد قرارداد نمایندگی باشد.
 3.  حداقل مساحت دفتر نمایندگی فروش بیمه های زندگی برای فضای تجاری 12 مترمربع و فضای غیرتجاری 20 مترمربع می باشد.
 4.  تابلوهای دفاتر نمایندگی فروش بیمه های زندگی الزاما" می بایست براساس طرح و اندازه مندرج در بخشنامه شماره 394602‏/95 مورخ 25‏/05‏/95 تهیه و نصب گردد. (در صورت درخواست نماینده فروش بیمه های زندگی مبنی بر تهیه دفتر نمایندگی و تایید مدیرکل استان مربوطه)
 5. الگوی توزیع بهینه و فواصل مجاز بین دفاتر نمایندگی با توجه به شرایط جغرافیایی هر استان توسط اداره کل امور نمایندگی ها با همکاری اداره کل استان مربوطه تهیه و متعاقبا ابلاغ می گردد.
 6. اداره کل استان مربوطه موظف است توزیع نماینده را متناسب با نیاز هر منطقه، شهرستان، شهر و ناحیه جغرافیایی و با توجه ظرفیت بالقوه هر محل انجام دهد.