طرح پرسش     جستجو

نمایش 1 - 20 از 39 نتیجه
از 2
آیا به بیمه عمر مالیات بر ارزش افزوده تعلق میگیرد؟

نظر به ماهیت بیمه های عمر و پس انداز صرفا وجوه دریافتی شرکت های بیمه گر بابت حق بیمه مشمول مالیات و عوارض خواهد بود و وجوه پرداختی بیمه گذاران که به حساب ذخیره پس انداز منظور می گردد در صورت تفکیک در دفاتر و اسناد و مدارک توسط شرکت های بیمه گر مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نخواهد بود

کارشناس پاسخ دهنده: نوشین وزین دل
تاریخ پاسخ به سؤال: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
آیا بیمه نامه عمر هزینه درمانی دارد یا خیر ؟

هزینه های درمانی که در صورت بروز حادثه اتفاق می افتد با توجه یه سرمایه فوت اعمال میگردد را تحت پوشش دارد .

کارشناس پاسخ دهنده: نوشین وزین دل
تاریخ پاسخ به سؤال: ۱۳۹۹/۱۰/۲۰
آیا در صورت فوت بیمه شده بیمه عمر به علت بیماری کرونا سرمایه بیمه عمر به استفاده کنندگان پرداخت میشود؟

بله در صورت فوت بیمه شده بیمه های عمر به علت بیماری کرونا سرمایه فوت عادی بیمه های عمر بعلاوه ارزش بازخریدی بیمه نامه تا زمان فوت به استفاده کنندگان پرداخت میشود و هیچ تفاوتی بین فوت ناشی از بیماری کرونا و سایر بیماری ها وجود ندارد.

کارشناس پاسخ دهنده: نوشین وزین دل
تاریخ پاسخ به سؤال: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
ارزش بازخریدی چیست ؟

مقدار مشخص و یا مبلغ مشخص شده ای است که بر اساس شرایط بیمه نامه هر فرد با توجه به مبلغ حق بیمه پرداختی توسط سیستم و برنامه بیمه عمر تنظیم میشود .

کارشناس پاسخ دهنده: نوشین وزین دل
تاریخ پاسخ به سؤال: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
اگــر شخصــی در شــرکت ســهامی بیمــه ایــران چنــدین فقــره بیمــه عمــر داشــت مجمــوع ســرمایه فــوت بــه چــه میزانــی ایشــان را از ارجــاع بــه آزمــایش پزشــکی منــع میکنــد و مجــوز عــدم آزمــایش پزشــکی بــرای ایشــان را بهمــراه دارد و تاچــه سقفی حداکثر میتواند از بیمه ایران بیمه عمرخریداری کند ؟

تا سقف 500میلیون تومان - اگر در شرکت بیمه ایران سقف سرمایه فوت آن به حد نصاب 500میلیون تومان رسیده باشد دیگر امکان خرید بیمه نامه عمر در بیمه ایران را ندارد .

اگــر مجمــوع ســرمایه فــوت آن طبــق چنــدین بیمــه عمــری کــه در بیمــه ایــران دارد بــه بــیش از 50میلیــون تومــان رســیده باشــد میبایســت بــرای خریــد بیمــه عمــر جدیــد از بیمــه ایــران بــه آزمــایش پزشــکی ارجــاع شــود و انجــام دهــد ولــی اگــر بــه حــد نصــاب 50میلیــون تومــان نرسیده باشد بدون آزمایش پزشکی امکان خرید و تهیه بیمه نامه مان بیمه ایران را دارد . 

مدت زمان بیمه عمر = سن بیمه شده + مدت زمان خریداری شده بیمه نامه = حداکثر برابر با 106سالگی 

کارشناس پاسخ دهنده: نوشین وزین دل
تاریخ پاسخ به سؤال: ۱۳۹۹/۱۰/۲۰
بازه زمانی صدور بیمه نامه از زمان ثبت پیشنهاد و تا ثبت و صدور نهایی چند روز هست ؟

20 روز 

کارشناس پاسخ دهنده: نوشین وزین دل
تاریخ پاسخ به سؤال: ۱۳۹۹/۱۰/۲۰
بیمه عمر را در چند سطر معرفی نمایید؟

آیا تا بحال برای تامین مالی ایام بازنشستگی فکر کرده‌اید؟ آیا مایل نیستید علاوه بر حقوق بازنسشتگی و پاداشهای پایان خدمت، سرمایه یا مستمری به عنوان مکمل آن داشته باشید؟ برای تامین آتیه فرزندانتان و فراهم آوردن سرمایه‌ای مناسب برای آنان چه برنامه‌ای دارید؟ برای کاهش تبعات ناگوار حوادث و اتفاقات چه برنامه‌ای دارید؟ آیا می‌دانید درمان بیماریهای صعب العلاج چه مخارج سنگینی دارد؟

قطعا بارها به این موضوعات فکر کرده‌اید و معمولا تلاش می‌کنید تا با پس‌انداز مبالغ مختلف، پشتوانه مالی مناسبی برای خود و خانواده فراهم کنید اما همواره نگران آن هستید که با وجود تورم ارزش پس‌اندازها کاهش خواهد یافت برای حفظ ارزش پس‌اندازهای خود چه راه‌حلی دارید؟

بیمه عمر ایران این امکان را برای شما فراهم آورده است که با پس‌انداز مبالغ اندک، ضمن استفاده از پوشش‌های بیمه‌ای و کاهش تبعات سنگین حوادث و اتفاقات ناگوار زندگی، امکان سرمایه‌گذاری حق‌بیمه‌های پرداختی فراهم  گردد تا بدین ترتیب ضمن حفظ قدرت خرید پس‌اندازها، سرمایه‌ای مطمئن و مناسب برای استفاده شما ویادیگر اعضای خانواده تشکیل گردد. ضمنا بیمه ایران آمادگی خود را جهت مذاکره و ارائه بیمه عمروسرمایه‌گذاری به عنوان محصول ممتاز خود به صورت جمعی به کارکنان سازمانها اعلام می‌دارد. انعقاد قرارداد بصورت جمعی دارای مزایا و تخفیفات خاصی است که برای اطلاع از این مزایا می‌توانید با واحد عمر انفرادی شرکت بیمه ایران و یا نمایندگیهای بیمه ایران در سراسر کشور تماس حاصل فرمایید.

کارشناس پاسخ دهنده: نوشین وزین دل
تاریخ پاسخ به سؤال: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
حداکثر سرمایه فوت در بیمه عمر بیمه ایران چقدر است ؟

از تاریخ 15‏‏/10‏‏/99 سقف صدور بیمه نامه های زندگی انفرادی برای هر نفر بیمه شده بدون نیاز به اخذ مجوز بیمه مرکزی ج.ا.ایران در سیستم جامع عمر به مبلغ  000‏‏‏/000‏‏‏/000‏‏‏/10ریال ( جمع سرمایه فوت بیمه نامه های زندگی انفرادی هر بیمه شده نزد یک یا چند شرکت بیمه گر در مجموع نباید از ده میلیارد ریال بیشتر باشد ) افزایش می یابد.

کارشناس پاسخ دهنده: نوشین وزین دل
تاریخ پاسخ به سؤال: ۱۳۹۹/۱۰/۲۱
در بیمه عمر درصورت فوت بیمه شده به علت زلزله سرمایه فوت به بازماندگان پرداخت میشود؟

درصورت فوت بیمه شده به علت زلزله سرمایه فوت عادی بیمه عمر به استفاده کنندگان بیمه نامه پرداخت میشود اما سرمایه فوت ناشی از حادثه براثرزلزله قابل پرداخت نیست.

کارشناس پاسخ دهنده: نوشین وزین دل
تاریخ پاسخ به سؤال: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
در صد سود وام بیمه نامه در بیمه نامه های عمر مان بیمه ایران چقدر میباشد ؟

درصد سود وام بیمه نامه = سود بیمه نامه ( در سال مربوطه ) + 4 درصد کارمزد وام = سود نهایی یا کارمزد نهایی وام

کارشناس پاسخ دهنده: نوشین وزین دل
تاریخ پاسخ به سؤال: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
در صــورت تــاخیر در پرداخــت حــق بیمــه

چنانچــه بیمــه گــذار در سررســید هــای مقــرر حــق بیمــه خــود را نپرداختــه باشــد در زمــان بــروز حادثــه اگــر ارزش بازخریــد بیمــه نامــه بتوانــد حــق بیمــه معوقــه را پوشــش دهــد اصــطلاحا بــه روز رســانی میشــود لازم بــذکر اســت پــس از تعلیــق بیمــه گــر هــیچ تعهــدی نســبت بــه خطــرات و تعهــدات بیمــه نامــه نــدارد و اگــر بــه روز رســانی حــق بیمــه هــا انجــام نشــود غرامــت غیــر قابــل پرداخــت خواهــد بــود و همچنــین بیمــه گــذار میتوانــد بــا پرداخــت حــق بیمــه هــا در مــدت 60روز پــس از تعلیــق نســبت بــه رفــع تعلیــق از ســاعت 24روز پرداخــت حــق بیمــه اقــدام نمایــد و حــایز اهمیــت اســت کــه برقــراری مجــدد بیمــه نامــه و رفــع تعلیــق آن پــس از ســپری شــدن مهلــت 60روز فقــط بــا موافقــت بیمــه گر با ادامه بیمه نامه میسر خواهد بود . 

کارشناس پاسخ دهنده: نوشین وزین دل
تاریخ پاسخ به سؤال: ۱۳۹۹/۱۰/۲۰
در صورت تاخیر در پرداخت حق بیمه وضعیت بیمه عمر چگونه خواهد بود؟

در صورت تاخیر در پرداخت حق بیمه توسط بیمه گذار در سررسید های مشخص شده حق بیمه خطر فوت و هزینه های مرتبط از محل ذخیره ریاضی بیمه نامه تامین میشود و پوشش خطر فوت بیمه نامه تا آخرین روز تکافوی حق بیمه از محل ذخیره ریاضی بیمه نامه معتبر خواهد بود و پس از پایان ذخیره ریاضی بیمه نامه معلق میگردد. بدیهی است پس از تعلیق بیمه گر هیچ تعهدی نسبت به خطرات و تعهدات بیمه نامه ندارد.

تبصره: در صورت تعلیق بیمه نامه، بیمه گذار میتواند با پرداخت حق بیمه های معوق در مدت 60 روز پس از تعلیق نسبت به رفع تعلیق از ساعت 24 روز پرداخت حق بیمه های معوق اقدام نماید

برقراری مجدد بیمه نامه و رفع تعلیق آن پس از سپری شدن مهلت 60 روز فقط با موافقت بیمه گر با ادامه بیمه نامه میسر خواهد بود

کارشناس پاسخ دهنده: نوشین وزین دل
تاریخ پاسخ به سؤال: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
در چه شرایطی فرد بیمه شده به آزمایش پزشکی ارجاع میشود – با توجه به شرایط سنی ؟

اگر سن بالای 50سال باشد با هر سرمایه فوت لازم به انجام آزمایش پزشکی میباشد اگر سرمایه فوت بیش از 50میلیون تومان باشد با هر شرایط سنی میبایست به آزمایش پزشکی ارجاع شود 

کارشناس پاسخ دهنده: نوشین وزین دل
تاریخ پاسخ به سؤال: ۱۳۹۹/۱۰/۲۰
ذخیره ریاضی یا ارزش بازخرید

مبلغـی اسـت کـه در هـر لحظـه کــه بیمـه گـذار درخواسـت کـرد البتـه در صـورت حیـات بــه بیمــه گــذار و در پایــان قــرارداد بیمــه نامــه بــه بیمــه شــده و در صــورت فــوت بــه(اســتفاده کننــدگان در صــورت فــوت) و یــا وراث قــانونی بــه نســبت ســهم الارث و یــا بــه نســبت مســاوی تقــدیم خواهــد شــد . البتــه بــا ســود متعلقــه منــدرج در بیمــه نامــه کــه طبــق ســالهای اشاره شده در بیمه نامه تعلق خواهد گرفت .

کارشناس پاسخ دهنده: نوشین وزین دل
تاریخ پاسخ به سؤال: ۱۳۹۹/۱۰/۲۰
روش پرداخت اقساط حق بیمه و وام بیمه نامه های عمر مان بیمه ایران

-سامانه پرداخت EPAY   ( سامانه اینترنتی پرداخت اقساط بیمه ایران )

-دستگاه pos  مستقر در شعب و مجتمع های بیمه ایران

-بانک ملت ( بیمه نامه های زندگی مان با کد 2316 )

-بانک کشاورزی ( بیمه نامه های مان بیمه ایران  با کد 2318 )

-برنامه آپ (  از طریق تلفن همراه )

کارشناس پاسخ دهنده: نوشین وزین دل
تاریخ پاسخ به سؤال: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
روش پرداخت اقساط حق بیمه و وام بیمه نامه های عمر مان بیمه ایران

-سامانه پرداختEPAY( ساماه اینترنتی پرداخت اقساط بیمه ایران )

-دستگاه posمستقر در شعب و مجتمع های بیمه ایران
-بانک ملت ( بیمه نامه های زندگی مان با کد 2316)
-بانک کشاورزی ( بیمه نامه های مان بیمه ایران با کد  2318)
-برنامه آپ( از طریق تلفن همراه )

کارشناس پاسخ دهنده: نوشین وزین دل
تاریخ پاسخ به سؤال: ۱۳۹۹/۱۰/۲۰
روشهای پرداخت حق بیمه به چند صورت است ؟

ماهیانه  سه ماه یکبار  شش ماه یکبار  سالیانه  و یکجا 

کارشناس پاسخ دهنده: نوشین وزین دل
تاریخ پاسخ به سؤال: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سرمایه فوت اجباری یا اختیاری است؟

سرمایه فوت اجباری است در بیمه نامه عمر ولی در حالی که سایر پوشش ها اختیاری است. 

کارشناس پاسخ دهنده: نوشین وزین دل
تاریخ پاسخ به سؤال: ۱۳۹۹/۱۰/۲۰
سرمایه فوت بر اثر حادثه در بیمه عمر مان بیمه ایران چقدر است؟

حداکثر 3برابر سرمایه فوت اصلی 

کارشناس پاسخ دهنده: نوشین وزین دل
تاریخ پاسخ به سؤال: ۱۳۹۹/۱۰/۲۰
سرمایه فوت بیمه نامه عمر بر چه اساسی تنظیم و در بیمه نامه مقرر میشود ؟

سرمایه بیمه نامه عمر یا سرمایه فوت در ابتدا بر اساس مجموع حق بیمه یکسال بیمه نامه تنظیم میشود حداقل از یک برابر مجموع حق بیمه یکسال حداکثر تا 35 برابر آن .

کارشناس پاسخ دهنده: نوشین وزین دل
تاریخ پاسخ به سؤال: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
نمایش 1 - 20 از 39 نتیجه
از 2