بیمه کارکنان دولت(عمر گروهی)

در این نوع بیمه، کارکنان دولت در مقابل فوت به هر علت به مدت یک سال بیمه می‌شوند. حق بیمه این بیمه بر اساس بخشنامه‌های صادره از طرف دولت تعیین می‌شود.

کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول استخدام کشوری، شرکت‌های دولتی مشمول مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی، قضات، کادر هیئت‌های علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، بانک‌ها و شرکت‌های بیمه، شهرداری‌ها، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، نهادهای انقلاب اسلامی و سایر مؤسسات وابسته به دولت که به نحوی از بودجه عمومی یا کمک دولت استفاده می‌نمایند

و مؤسسات می‌توانند تحت پوشش بیمه عمر و حوادث قرار گیرند. این بیمه‌نامه خطراتی همچون نقص عضو کلی، جزئی و فوت در اثر حادثه را تحت پوشش قرار می‌دهد