بیمه نامه کودکان ونوجوانان

 

شرایط بیمه نامه
 

بیمه گذار بیمه نامه کودکان و نوجوانان پدر، مادر و یا یکی از بستگان بیمه شده به عنوان اشخاص حقیقی و یا سازمانها و نهادهای اجتماعی به عنوان اشخاص حقوقی می باشند. بیمه شده در این بیمه نامه کلیه کودکان و نوجوانان با سن حداقل یکسال تمام و حداکثر 14 سال تمام هستند.  مدت قرارداد حداقل 5 سال و حداکثر مجموع سن بیمه شده و مدت بیمه کمتر از 70 سال می باشد
(مدت قرارداد + سن بیمه شده) 70 ≥

سرمایه فوت بیمه نامه کودکان و نوجوانان در طول مدت قرارداد بیمه حداقل 000ر000ر5 ریال و حداکثر 000ر000ر100 ریال می باشد.

پوشش های تکمیلی بیمه نامه عبارتند از
 

پوشش تکمیلی فوت بر اثر حادثه تنها معادل 2 برابر سرمایه فوت قابل دریافت می باشد.

ارائه پوشش تکمیلی معافیت از پرداخت حق بیمه به دلیل از کارافتادگی امکان پذیر نمی باشد.

پوشش تکمیلی بیماریهای خاص در این بیمه نامه حداکثر تا سقف 000ر000ر50 ریال و برای یکی از بیماریهای زیر قابل ارائه      می باشد.

  1. فلج اطفال
  2. آسیب مغزی
  3. التهاب مغز ( انسفالیت و مننژیت)
  4. تب روماتیسمی
  5. سرطان
  6. پیوند اعضای اصلی بدن (شامل قلب، ریه، کبد، کلیه و مغزاستخوان)

معاینات پزشکی باتوجه به شرایط بیمه نامه تنها به استناد نظر پزشک معتمد شرکت و باتوجه به پاسخهای بیمه گذار به پرسشهای پزشکی مندرج در پیشنهاد انجام و در سایر موارد معاینه پزشکی اجباری نمی باشد.

 

 

صدور بیمه نامه
 

تکمیل فرمهای پیشنهاد و گواهی اطلاع از شرایط بیمه جامع زندگی توسط بیمه گذار برای صدور این بیمه نامه ضروری بوده و تمامی پرسشهای مربوط به بیمه شده ( به استثنای پرسش مربوط به وضعیت نظام وظیفه ) می بایست براساس اطلاعات بیمه شده توسط بیمه گذار تکمیل و هر دو بخش مربوط به امضای بیمه گذار و بیمه شده در هر صفحه به امضای بیمه گذار برسد.

مراحل صدور بیمه نامه کودکان و نوجوانان دقیقاً مشابه بیمه جامع زندگی بوده و کلیه واحدهای صادر کننده و شبکه فروش می بایست ضمن کنترل پیشنهاد و تأیید هویت بیمه شدگان، دقت لازم را در انتخاب ریسک و صدور بیمه نامه اعمال نمایند.

چاپ بیمه نامه پس از صدور می بایست بر روی فرم بیمه نامه « کودکان و نوجوانان » صورت پذیرد.

مطبوعات زیر پس از صدور بیمه نامه باید به بیمه گذار تحویل و رسید دریافت این مدارک با امضای بیمه گذار در پرونده بیمه نامه بایگانی گردد:
 

بیمه نامه کودکان و نوجوانان

دفترچه اقساط حق بیمه

جدول ارزش بازخرید پیوست بیمه نامه

شرایط عمومی بیمه جامع زندگی

یک نسخه رونوشت گواهی اطلاع از شرایط امضا شده توسط بیمه گذار

شرایط عمومی حوادث اشخاص درصورت دریافت پوشش تکمیلی فوت بر اثر حادثه

شرایط عمومی ویژه پوشش تکمیلی بیماریهای تحت پوشش کودکان و نوجوانان، درصورت ارائه پوشش تکمیلی بیماریهای خاص.