بیمه عمر مانده بدهکار

مؤسسات اعتباری یا بانک‌ها می‌توانند افرادی را که از آن‌ها وام دریافت می‌دارند را بیمه نمایند تا چنانچه در طول مدت وام، وام‌گیرنده فوت کند، پرداخت اقساط وام از سوی بیمه‌گر انجام می‌شود، درنتیجه بازماندگان وام‌گیرنده دینی در قبال موسسه وام‌دهنده نداشته و وثیقه مورد رهن بعد از فوت بیمه‌شده آزاد خواهد شد.