بیمه جامع زندگی

بیمه جامــع زندگی راه حل مناســبی برای پس انداز، جبران زیانهای ناشــی از حوادث، هزینه تکمیلی درمــــان بیماریهــای صعب العــلاج و تبعــات اقتصــادی خانواده ناشــی از فــوت و یا از کارافتادگی دائم سرپرست خانوار به هر علت با پرداخت سرمایهای یکجا و یا به صورت مستمری به انتخاب مشتری است

مزایای بیــمه جـامــع زنـدگــی

 1. امکان ارائه این بیمه نامه به بیمه شدگان از 15 تا 65 سال وجود دارد
 2.  در صورت حیات بیمه شــده در پایان مدت بیمه، ســرمایه بیمه ایجاد شده (ذخیره ریاضی )به استفاده کننده بیمه نامه پرداخت میشود
 3.  درصــورت فــوت بیمه شــده ســرمایه فــوت بــا احتســاب تعدیــلات به عــلاوه ذخیــره ریاضــی بیمه نامه بــه اســتفاده کننده پرداخــت میگردد .
 4.  میتوانید هرســاله حق بیمه را به هرمیــزان درصدی که بخواهید افزایش دهید.
 5. در این بیمه شــما میتوانید هرزمان که مایل باشید در طول مدت قرارداد ســرمایه بیمه نامه، حق بیمه پرداختی و مــدت زمان قرارداد را به میزان دلخواه افزایش یا کاهش دهید.
 6. استفاده کننده بیمه نامه از سود احتمالی حاصل از سرمایه گذاریهای مالی شرکت به میزان 85درصد به عنوان سرمایه مشارکت در منافع بهره مند می شود.
 7.  در صورت انصراف بیمه گذار، در هر زمان که مورد درخواست باشد، مبلغ ارزش بازخرید بیمه نامه پرداخت میشود.
 8.   دو ســال بعد از تاریخ شــروع بیمه نامه، به میزان 90درصد ارزش بازخرید، وام بدون ضامن به بیمه گذار پرداخت میگردد.
 9.  در پایــان مدت قرارداد، ســرمایه ایجاد شــده بیمه نامه به صورت مســتمری قابل دریافت میباشــد. (مادام العمر یا به انتخاب بیمه گذار با مدت زمان مشخص)
 10.   در صورت فوت بیمه شده بر اثر حادثه، سرمایه فوت خریداری شده تا 4برابر افزایش می یابد و به استفاده کننده پرداخت میشود.
 11.  در صورت ازکارافتادگی دائم بیمه شــده و تایید آن توسط پزشک معتمد بیمه ایران، بیمه گذار از پرداخت حق بیمه تا پایان مدت بیمه نامه معاف خواهد شد.
 12.  در صــورت بروز بیماریهای پرهزینه و صعب العالج مثل ســکته قلبــی یا مغزی، جراحی عروق کرونر قلــب، پیوند اعضای طبیعی بدن و سرطان، حداکثر تا ســقف 000 ,000 ,100ریال کمک هزینه در اختیار بیمه شده قرار خواهد گرفت .