37- کارکردهای کلیدی وزارت امور اقتصادی و دارایی

37- کارکردهای کلیدی وزارت امور اقتصادی و دارایی37- آیا می دانید...؟ انتظام بخشی و راهبری نظام مالی، محاسبات کشور و نظارت مالی، نظارت مالی بر صحت عمل جریان مبادلات اقتصادی، تعامل با نهادهای بین المللی و مشارکت در دیپلماسی اقتصادی از جمله کارکردهای کلیدی وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تحقق ماموریت سازمانی آن است .