36- نقش آفرینی در مدیریت کارآمد اقتصادی کشور

36- نقش آفرینی در مدیریت کارآمد اقتصادی کشور36- آیا می دانید...؟ وزارت امور اقتصادی و دارایی ماموریت اصلی خود را در جهت دستیابی به چشم اندازش نقش آفرینی در مدیریت کارآمد اقتصادی کشور با مشارکت فعال در تنظیم سیاست های اقتصادی و مالی کشور، مدیریت نهادهای زیرساختی منتخب، مدیریت عملیات مالی دولت و نظارت مالی موثر قرار داده است .