35- خانواده وزارت امور اقتصادی و دارایی در افق 1396

35- خانواده وزارت امور اقتصادی و دارایی در افق 139635- آیا می دانید...؟ خانواده وزارت امور اقتصادی و دارایی در افق 1396 تبدیل به مجموعه ای موثر، منسجم و منضبط شده است که در حکمرانی مطلوب اقتصادی، پیشران در ایجاد اصلاحات نهادی-ساختاری، پیشرو و در ایجاد شفافیت و انضباط مالی، پایدار است.