منابع موجود در کتابخانه تخصصی بیمه ایران

منابع موجود در کتابخانه تخصصی بیمه ایران


الف )کتاب ها
5650 کتاب فارسی
412 کتاب لاتین
ب) منابع دیجتیال
2000 ebook
74 پایان نامه فارسی
100 پایان نامه لاتین
ج ) کتب مرجع
158 کتاب مرجع فارسی
21 کتاب مرجع لاتین
د) نشریات
فصلنامه صنعت بیمه
تازه های جهان بیمه
ماهنامه تدبیر
دو ماهنامه مهندسی بازار
زمان تحول
ماهنامه گزیده مدیریت