مطالب و پیام های آموزشی و فرهنگسازی

مطالب و پیام های آموزشی و فرهنگسازی


مدیریت دانش فرآیند جمع آوری، ذخیرهسازی، پردازش و توزیع دانش مفید سازمانی در فرمی مناسب به کلیه افراد نیازمند آن در هر نقطه و هر زمان در سازمان میباشد. مهمترین عامل موفقیت سازمانهای دانایی محور را میتوان مدیریت دانش دانست. مدیریت دانش فرآیندی است که سازمانها را در شناخت، گزینش، سازماندهی و توزیع دانش سازمانی یاری مینماید.