لزوم تجدید نظر بر چگونگی جذب نمایندگی در راستای افزایش پرتفوی بیمه ای

لزوم تجدید نظر بر چگونگی جذب نمایندگی در راستای افزایش پرتفوی بیمه ای


همانطوریکه استحضار دارند 79 سال پیش ( پانزدهم آبان ماه 1314 ) با تاسیس شرکت سهامی بیمه ایران اولین شرکت بیمه ایرانی پا به عرصه وجود نهاد و بعداز آن سایر سازمانهای بیمه ای نظیر سازمان بیمه تامین اجتماعی و بیمه مرکزی از بطن شرکت سهامی بیمه ایران جدا شده و شرکت سهامی بیمه ایران بعنوان بنیانگزار صنعت بیمه میداندار اصلی پذیرش ریسک و حامی صنعت و اقتصاد کشور و آحاد مردم ایران و بیمه گذاران خود بوده و هست .