بررسی نقش تبلیغات دیداری و تاثیر آن در حفظ محیط زیست ( با رویکرد تغییر الگوی مصرف برای بهینه سازی )

بررسی نقش تبلیغات دیداری و تاثیر آن در حفظ محیط زیست ( با رویکرد تغییر الگوی مصرف برای بهینه سازی )