قوانین و مقررات

آیین نامه شماره 25

آیین نامه شماره 25


تصویب کننده: شورای عالی بیمه تاریخ تصویب: 1370/04/06

آیین نامه راجع به تعرفه بیمه آتش سوزی و خطرات اضافی
شورای عالی بیمه در اجرای بند 4 ماده 17 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری آیین نامه زیر را که مشتمل بر 16 ماده و 7 تبصره است در جلسه مورخ 4/6 /1370 تصویب نمود:

 

 • ماده 1 – حداقل نرخ بیمه آتش سوزی , انفجار, صاعقه برای موارد بیمه صنعتی و غیر صنعتی که فهرست آنها در ضمائم شماره (1) و (2) پیوست مشخص گردیده است در مورد بیمه نامه های صادره در ایران بشرح ذیل تعیین میگردد:

  نرخ درهزار طبقه
  3/0 1
  7/0 2
  1 3
  1/6 4
  2 5
  2/5 6
  2/3 7
  3/7 8
  2/4 9
 • ماده2- حداقل نرخ بیمه انبارها و سراهای عمومی و موجودی آنها 3 درهزار میباشد. در صورتیکه انبار حاوی کالاهای خطرناک مذکور در ضمیمه شماره 3 و یا مواد شیمیایی خطرناک و یا بسیار خطرناک مذکور در ضمائم شماره 4 و 5 باشد حداقل نرخ بیمه آن بترتیب معادل 4 , 7/3 و 2/4 درهزار خواهد بود.
 • ماده3- موسسات بیمه مجاز به صدور بیمه نامه موجود انبار (مواد و کالا ) بصورت شناور (اظهار نامه أی )میباشند . در اینصورت حق بیمهقطعی براساس متوسط موجودی در طول مدت اعتبار بیمه محاسبه خواهد شد. حداقل حق بیمه معادل 50% حق بیمه سرمایه تعیین شده در زمان شروع بیمه نامه خواهد بود. 
  تبصره- در صورت افزایش موجودی از سقف پیش بینی شده, حداقل حق بیمه موضوع این ماده نیز بمیزان 50% حق بیمه سرمایه افزایش یافته متناسب با مدت باقیمانده افزایش خواهد یافت.
 • ماده4- حداقل نرخ بیمه نامه آتش سوزی ساختمانهای مسکونی که شامل خطرات آتش سوزی , صاعقه , انفجار , زلزله و سیل است , 7/0 درهزار میباشد.
 • ماده5- موسسات بیمه میتوانند برای بیمه نامه های ساختمانهای مسکونی که مدت اعتبار آنها بیش از یکسال است در صورت وصول حقبیمه تمام مدت بصورت نقد و یکجا حداکثر 3% در سال نسبت به مدت زائد بر یک سال تخفیف منظور نمایند. تخفیف موضوع این تبصره نمیتواند از حداکثر 30% کل حق بیمه تجاوز نماید.
 • ماده6-  نرخهای موضوع این آیین نامه برای ساختمان و محتویات آن که تواما" یا بطور مجزا بیمه میشوند, اعمال خواهد شد.
 • ماده7-  نرخهای مقرر در این آیین نامه برای بیمه نامه هایی قابل اعمال میباشد که مدت آنها یکسال باشد. 
  تبصره- حق بیمه بیمه نامه هایی که مدت اعتبار آنها کمتر از یکسال باشد به شرح زیر تعیین میشود: 
  کمتر از پانزده روز تا پانزدهروز 12% حق بیمه سالانه 
  بیش از پانزده روز تایکماه 20% حق بیمه سالانه 
  بیش از یک ماه تادو ماه 30% حق بیمه سالانه 
  بیش از دوماه تا سه ماه 40% حق بیمه سالانه 
  بیش از سه ماه تا چهار ماه 50% حق بیمه سالانه 
  بیش ازچهارماه تا پنج ماه 60% حق بیمه سالانه 
  بیش از پنج ماه تا شش ماه 70% حق بیمه سالانه 
  بیش از شش ماهتا هفت ماه 75% حق بیمه سالانه 
  بیش از هفت ماه تاهشت ماه 80% حق بیمه سالانه 
  بیش از هشت ماه تا نه ماه 85% حق بیمه سالانه 
  بیش از نه ماه تا ده ماه 90% حق بیمه سالانه 
  بیش از ده ماه 100% حق بیمه سالانه
 • ماده8-  نرخهای مقرر در این آیین نامه برای موارد بیمه أی که خارج از مناطق تراکم خطر واقع شده اند تعیین گردیده است . در صورتیکه موردبیمه در یکی از مناطق ششگانه تراکم خطر واقع شده باشد نرخ بیمه به میزان مندرج در جدول زیر افزایش مییابد. 

  مناطق تراکم خطر 1 2 3 4 5 6
  اضافه نرخ (درصد) 100 75 60 45 30 15

  تبصره1- بیمه مرکزی ایران موظف است مناطق تراکم خطر شهرهای درجه یک کشور را مشخص و به شرکتهای بیمه ابلاغ نماید. 
  تبصره2- اضافه نرخ موضوع این ماده شامل بیمه ساختمانهای مسکونی نمی باشد.
 • ماده9- موسسات بیمه مجاز به صدور بیمه نامه آتش سوزی با نرخی کمتر از نرخهای مقرر در این آیین نامه نیستند مگر در موارد خاص و باجلب موافقت قبلی بیمه مرکزی ایران .
 • ماده10- در مواردیکه نرخ بیمه در این آیین نامه تعیین نشده است موسسات بیمه موظفند پس از جلب موافقت بیمه مرکزی ایران در موردنرخ به صدور بیمه نامه مبادرت نمایند. 
  تبصره- بیمه مرکزی ایران موظف است پس از تعیین نرخ , موضوع را همزمان جهت اطلاع و اجرا به کلیه موسسات بیمه اعلام نماید.
 • ماده11- موسسات بیمه موکلفند در مواردی که موضوعات مختلفی را که دارای نرخهای جداگانه أی در تعرفه میباشد و در یک بیمه نامه تحت پوشش قرار میدهند , در صورتیکه موضوعات مذکور از نظر فنی قابل تفکیک باشد, سرمایه , نرخ و حق بیمه هر موضوع را در بیمه نامه مربوطه بصورت تفکیکی درج نمایند.
 • ماده12- موسسات بیمه در مورد خطراتی که قابل تفکیک نیستند مجاز به صدور بیمه نامه های جداگانه نمیباشند , مگر با نرخ یکسان و درج شماره هر بیمه نامه در بیمه نامه دیگر . حداقل نرخ یکسان قابل اعمال مربوط به خطرناکترین ریسک میباشد.
 • ماده13-  نرخهای موضوع این آیین نامه با توجه به پرداخت خسارت تا سقف سرمایه مندرج در بیمه نامه در طول اعتبار آن پیش بینی شده است. بنابر این در صورت وقوع خسارت سرمایه بیمه به میزان خسارت تقلیل می یابد. 
  تبصره- شرکتهای بیمه میتوانند بدون دریافت حق بیمه مجدد از تقلیل سرمایه تا 5% به موجب این ماده صرفنظر نمایند.
 • ماده14- در صورتیکه مورد بیمه بعلت حادثه أی غیر از تحقق خطرات بیمه شده از بین برود و یا بطور کلی موضوع کلی موضوع خطر منتفی شود, حق بیمه مدت قبل از انتفاء خطر بطور روز شمار محاسبه خواهد شد.

ماده15- مقررات این آیین نامه از تاریخ 1/1/1371 برای موسسات بیمه لازم الاتباع میباشد.
 

آیین نامه شماره 1/25/تعرفه بیمه آتش سوزی وخطرات اضافی -مقررات مکمل آئین نامه

  شورایعالی بیمه درجلسه مورخ 28/11/70 تصویب نمود:پودر آلومینیوم از فهرست مواد شیمیایی بسیار خطرناک "ضمیمه شماره پنج " ردیف 36 حذف گردد.
  کارخانه پنبه نسوز از فهرست موارد بیمه صنعتی "ضمیمه شماره یک" موضوع کد 369901 حذف شود و در فهرست موارد بیمه غیر صنعتی "ضمیمه شماره دو" در طبقه 2 با نرخ 7/0 درهزار قرار گیرد. 

 

آیین نامه شماره 2/25/مقررات مکمل آیین نامه شماره 25 راجع به تعرفه بیمه آتش سوزی و خطرات اضافی

  شورایعالی بیمه در جلسه مورخ 14/10/1371 تصویب نمود که ماده 4 آیین نامه شماره 25 به شرح زیر اصلاح شود:
  ماده 4 – حداقل نرخ بیمه بیمه نامه آتش سوزی ساختمانهای مسکونی که شامل خطرات آتش سوزی, صاعقه و انفجار است 3/0 درهزار می باشد و برای خطرات اضافی نرخهای موجود در تعرفه آتش سوزی اعمال میگردد. 

 

آیین نامه شماره 3/25/مقررات مکمل آیین نامه شماره 25 راجع به تعرفه بیمه آتش سوزی و خطرات اضافی

  در جلسه مورخ 24/3/1373 شورای عالی بیمه حداقل نرخ خطر زلزله موضوع بند یک ماده 15 آئین نامه شماره 25 شورایعالی بیمه اصلاح وبرای ساختمانها گلی (سنتی قدیمی) آجری , اسکلت فلزی , بتون , طراحی و محاسبه و اجرا طبق آیین نامه شماره 2800 و یا محتویات آنها واقع در شهرهای مختلف کشور به شرح زیر به تصویب رسید:

تقسیم بندی و نرخ حق بیمه مناطق مختلف براساس شدت و ضعف خطر زلزله به سرمایه درهزار نوع ساختمان و مصالح ردیف
5 4 3 2 1  
1/8 1/5 1/2 1/1 1 گلی (سنتی قدیمی ) 1
1/6 1/4 1 0/9 0/8 آجری 2
1/4 1/1 0/8 0/7 0/6 اسکلت فلزی 3
1 0/8 0/6 0/5 0/4 بتون 4
0/8 0/6 0/4 0/3 0/2 طراحی ومحاسبه واجرا طبق آیینامه 2800 5


نام استان:آذربایجان شرقی
میزان ریسک شماره کد شهرستان
2 B2 اهر
4 B10 بستان آباد
2 B4 بناب
4 B3 تبریز
4 B7 سراب
4 B11 شبستر
2 B3 کلیبر
2 B4 مراغه
3 B1 مرند
4 B6 میانه
4 B9 هریس
2 B5 هشترود


نام استان:آذربایجان غربی
میزان ریسک شماره کد شهرستان
3 A4 ارومیه
1 A12 بوکان
4 A6 پیرانشهر
1 A10 تکاب
5 A2 خوی
3 A7 سردشت
5 A3 سلماس
1 A9 شاهین دژ
4 A1 ماکو
1 A8 مهاباد
1 A11 میاندوآب
2 A5 نقده


نام استان: اردبیل
میزان ریسک شماره کد شهرستان
4 C5 اردبیل
3 C2 بیله سوار
3 C1 پارس آباد
4 C6 خلخال
3 C3 گرمی
2 C4 مشگین شهر


نام استان:اصفهان
میزان ریسک شماره کد شهرستان
3 Q3 اردستان
1 Q13 اصفهان
1 Q5 برخوارومیمه
1 Q12 خمینی شهر
1 Q7 خوانسار
2 Q15 سمیرم
1 Q8 فریدن(داران)
2 Q10 فریدونشهر
1 Q11 فلا ورجان
1 Q9 قمشه
3 Q1 کاشان
1 Q6 گلپایگان
1 Q14 لنجان
1 Q16 مبارکه
3 Q4 نائین
1 Q17 نجف آباد
3 Q2 نطنز


نام استان:ایلام
میزان ریسک شماره کد شهرستان
4 O1 ایلام
3 O5 دره شهر
3 O4 دهلران
3 O2 شیروان و جرداول
2 O3 مهران


نام استان:باختران
میزان ریسک شماره کد شهرستان
4 K2 اسلام آبادغرب
4 K6 باختران
3 K9 پاوه
3 K1 جوانرود
4 K3 سرپل ذهاب
4 K7 سقز
3 K4 قصر شیرین
3 K8 کنگاور
4 K5 گیلان غرب


نام استان:بوشهر
میزان ریسک شماره کد شهرستان
3 U3 بوشهر
3 U4 تنگستان(اهرم)
3 U2 دشتستان
3 U5 دشتی
3 U6 دیر
3 U7 کنگان
5 U1 گناوه


نام استان:بویر احمد و کهکیلویه
میزان ریسک شماره کد شهرستان
4 S2 بویر احمد
5 S1 کهکیلویه
5 S3 گچساران


نام استان:تهران
میزان ریسک شماره کد شهرستان
5 J2 تهران
5 J10 دماوند
5 J5 ری
5 J8 ساوجبلاغ
5 J3 شمیرانات
5 J9 شهریار
5 J7 قم
5 J1 کرج
5 J6 ورامین
5 J4 کهریزک


نام استان:چهارمحال و بختیاری
میزان ریسک شماره کد شهرستان
3 R5 اردل
3 R3 بروجن
2 R2 شهرکرد
3 R1 فارسان
3 R4 لردگان


نام استان:خراسان
میزان ریسک شماره کد شهرستان
4 H2 اسفراین
5 H1 بجنورد
3 H18 بیرجند
3 H13 تایباد
3 H10 تربت جام
5 H11 تربت حیدریه
3 H9 چناران
5 H20 خواف
3 H6 درگز
4 H5 سبزوار
3 H21 سرخس
5 H3 شیروان
5 H17 طبس
5 H16 فردوس
4 H15 قائنات
5 H4 قوچان
5 H12 کاشمر
5 H14 گناباد
3 H7 مشهد
3 H19 نهبندان
4 H8 نیشابور


نام استان:خوزستان
میزان ریسک شماره کد شهرستان
1 11P آبادان
3 1P اندیمشک
3 5P اهواز
4 7P ایذه
4 14P باغ ملک
1 12P بندرماه شهر
5 13P بهبهان
1 10P خرمشهر
3 15P دزفول
2 6P سوسنگرد
4 8P رامهرمز
1 9P شادگان
3 2P شوش
4 4P شوشتر
4 3P مسجدسلیمان


نام استان: زنجان
میزان ریسک شماره کد شهرستان
2 E3 ابهر
5 E4 تاکستان
1 E2 خدابنده
4 E1 زنجان
5 E5 قزوین


نام استان:سمنان
میزان ریسک شماره کد شهرستان
4 I2 دامغان
4 I3 سمنان
4 I1 شاهرود
4 I4 گرمسار


نام استان:سیستان و بلوچستان
میزان ریسک شماره کد شهرستان
3 4Y ایرانشهر
4 7Y چابهار
4 3Y خاش
4 1Y زابل
4 2Y زاهدان
4 5Y سراوان
4 6Y نیک شهر


نام استان:فارس
میزان ریسک شماره کد شهرستان
4 13T آباده
3 11T استهبان
2 2T اقلید
4 9T جهرم
3 1T داراب
4 4T سپیدان
4 7T شیراز
3 10T فسا
5 8T فیروز آباد
4 6T کازرون
4 14T لار
4 15T لامرد
2 3T مرودشت
5 5T ممسنی
2 12T تبریز


نام استان:کردستان
میزان ریسک شماره کد شهرستان
2 1D بانه
1 5D بیجار
2 2D سقز
1 3D سنندج
1 6D قروه
3 4D مریوان


نام استان:کرمان
میزان ریسک شماره کد شهرستان
2 6X بافت
4 8X بم
2 9X جیرفت
4 2X رفسنجان
3 1X زرند
2 4X سیرجان
3 3X شهربابک
5 7X کرمان
3 10X کهنوج
4 5X مشیز


نام استان: گیلان
میزان ریسک شماره کد شهرستان
3 1F آستارا
4 9F آستانه اشرفیه
5 3F بندرانزلی
4 2F طالش
4 7F رشت
5 8F رودبار
4 6F رودسر
5 4F صومعه سرا
5 5F فومن
4 10F لاهیجان
4 11F لنگرود


نام استان: لرستان
میزان ریسک شماره کد شهرستان
4 3N الیگودرز
4 2N بروجرد
4 1N خرم آباد
4 5N دلفان
4 2N درود
4 4N کوهدشت


نام استان:
میزان ریسک شماره کد شهرستان
4 5G آمل
4 6G بابل
4 16G بابلسر
3 12G بندرترکمن
4 10G بهشهر
4 2G تنکابن
4 1G رامسر
4 9G ساری
4 8G سوادکوه
4 14G علی آباد
4 7G قائم شهر
4 11G کردکوی
4 13G گرگان
4 17G گنبدکاووس
4 15G مینو دشت
4 4G نور
4 3G نوشهر


نام استان: مرکزی
میزان ریسک شماره کد شهرستان
1 3K آشتیان

 

 •  
منبع: شورای عالی بیمه