انتصاب عضو هیات مدیره بیمه ایران

انتصاب عضو هیات مدیره بیمه ایرانانتصاب عضو هیات مدیره بیمه ایران

انتصاب عضو هیات مدیره بیمه ایران
 باحکم وزیر اقتصاد، محمد رضایی عضو هیات مدیره بیمه ایران شد.
 آقای رضایی از مدیران با سابقه صنعت بیمه و بیمه ایران است که رده های متعدد مدیریتی را در این صنعت طی کرده است.

News Resource: روابط عمومی بیمه ایران