گواهینامه ها و تقدیر نامه ها گواهینامه ها و تقدیر نامه ها

لوح و تندیس دیموند سه لوتوس

لوح و تندیس دیموند سه لوتوس


تاریخ دریافت: مهرماه 92

دریافت لوح و تندیس دیموند سه لوتوس از ششمین جشنواره مدیریت نظام توزیع و پخش کشور به دلیل کسب رتبه برتر در گروه خدمات بیمه،تولید و پخش سراسری. 


لوح و تندیس بیستمین همایش ملی و ششمین همایش بین المللی بیمه و توسعه

لوح و تندیس بیستمین همایش ملی و ششمین همایش بین المللی بیمه و توسعه


تاریخ دریافت: آذر 92

کسب رتبه برتر رشته رسانه ها در جشواره روابط عمومی های صنعت بیمه کشور.


لوح و تندیس جایزه تعالی سازمانی

لوح و تندیس جایزه تعالی سازمانی


مرجع ارائه دهنده: سازمان مدیریت صنعتی
تاریخ دریافت: اسفند 92

دریافت لوح و تندیس جایزه تعالی سازمانی از یازدهمین همایش تعالی سازمانی برای تعالی بخش خدمات.


Showing 4 - 6 of 52 results.
Items per Page 3
of 18