گواهینامه ها و تقدیر نامه ها گواهینامه ها و تقدیر نامه ها

جایزه سلامت مدیریت اداری

جایزه سلامت مدیریت اداری


تاریخ دریافت: سال 92

در سومین دوره نطام ارزیابی مدیریت سلامت اداری بیمه ایران به عنوان سازمان پیشرو در مدیریت سلامت اداری در بخش بیمه انتخاب شد.


Showing 52 - 52 of 52 results.
Items per Page 3
of 18