گواهینامه ها و تقدیر نامه ها

دریافت لوح و تندیس دیموند تک لوتوس

دریافت لوح و تندیس دیموند تک لوتوس


تاریخ دریافت: تیرماه 1390

دریافت لوح و تندیس دیموند تک لوتوس از چهارمین جشنواره توزیع و پخش کشور به دلیل کسب رتبه برتر در توزیع خدمات بیمه


یادبود چهلمین سالروز تأسیس بیمه مرکزی ایران در زمینه توانایی ایفای تعهدات

یادبود چهلمین سالروز تأسیس بیمه مرکزی ایران در زمینه توانایی ایفای تعهدات


تاریخ دریافت: خرداد ماه 1390

دریافت لوح و تندیس از سوی بیمه مرکزی به دلیل کسب رتبه دوم در زمینه توانایی ایفای تعهدات


جایزه در سطح پیشرو مدیریت سلامت اداری

جایزه در سطح پیشرو مدیریت سلامت اداری


تاریخ دریافت: سال 1390

دریافت لوح تقدیر توسط بیمه ایران در نخستین دوره نظام ارزیابی مدیریت سلامت اداری به عنوان سازمان پیشرو مدیریت سلامت اداری


Showing 49 - 51 of 52 results.
Items per Page 3
of 18