گواهینامه ها و تقدیر نامه ها

Return to Full Page
« Back

هفتمین همایش بزرگ ملی تجارت و اقتصاد الکترونیک

هفتمین همایش بزرگ ملی تجارت و اقتصاد الکترونیک


مرجع ارائه دهنده: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
تاریخ دریافت: اردیبهشت 92

لوح و تندیس هفتمین همایش بزرگ ملی تجارت و اقتصاد الکترونیک با هدف برنامه ریزی و پویایی فعالیت های فناوری اطلاعات در حوزه تجارت و اقتصاد الکترونیکی صورت گرفته است.