گواهینامه ها و تقدیر نامه ها

Return to Full Page
« Back

لوح و تندیس نقره ای رعایت حقوق مصرف کنندگان

لوح و تندیس نقره ای رعایت حقوق مصرف کنندگان


مرجع ارائه دهنده: وزارت صنعت، معدن و تجارت
تاریخ دریافت: اسفند 91

دریافت لوح و تندیس نقره ای رعایت حقوق مصرف کنندگان به دلیل تلاش صورت گرفته شرکت بیمه ایران در زمینه رعایت حقوق مصرف کنندگان دریافت شده است.