گالری چند رسانه ای

اخبار

Content with News Top News.

اعلام نتایج آزمون گروه 228 متقاضیان نمایندگی ویژه استان تهران و ....
اعلام نتایج آزمون گروه 228 متقاضیان نمایندگی ویژه استان تهران و ....
با به پایان رسیدن مدت آموزش مجازی متقاضیان نمایندگی گروه 228 ویژه استان تهران و .... ، آزمون این گروه با حضور 25 نفر در تاریخ 8/8/91 در محل ساختمان مرکز آموزش و توسعه برگزار شد و نتایج آن اعلام گردید. لازم به ذکر است که این افراد از تاریخ 15/6/91...
اعلام نتایج آزمون فوق العاده 29/7/91 متقاضیان نمایندگی ویژه استان تهران
اعلام نتایج آزمون فوق العاده 29/7/91 متقاضیان نمایندگی ویژه استان تهران
آزمون فوق العاده متقاضیان نمایندگی با حضور 109 نفر در تاریخ 29/7/91 در محل ساختمان مرکز آموزش و توسعه برگزار شد و نتایج آن اعلام گردید برای مشاهده نتایج این آزمون اینجا را کلیک کنید.
اعلام نتایج آزمون گروه 218 متقاضیان نمایندگی ویژه استان آذربایجان شرقی
اعلام نتایج آزمون گروه 218 متقاضیان نمایندگی ویژه استان آذربایجان شرقی
با به پایان رسیدن مدت آموزش مجازی متقاضیان نمایندگی گروه 218 ویژه استان آذربایجان شرقی، آزمون این گروه با حضور 54 نفر در تاریخ 17/7/91 در محل ساختمان مرکزی مجتمع خدمات بیمه ای استان برگزار شد و نتایج آن اعلام گردید. لازم به ذکر است که این افراد از...
اعلام نتایج آزمون گروه 219 متقاضیان نمایندگی ویژه استان تهران
اعلام نتایج آزمون گروه 219 متقاضیان نمایندگی ویژه استان تهران
با به پایان رسیدن مدت آموزش مجازی متقاضیان نمایندگی گروه 219 ویژه استان تهران ، آزمون این گروه با حضور 48 نفر در تاریخ 17/7/91 در محل ساختمان مرکز آموزش و توسعه برگزار شد و نتایج آن اعلام گردید. لازم به ذکر است که این افراد از تاریخ 1/6/91 تا...
اعلام نتایج آزمون گروه 220 متقاضیان نمایندگی ویژه استان اصفهان
اعلام نتایج آزمون گروه 220 متقاضیان نمایندگی ویژه استان اصفهان
با به پایان رسیدن مدت آموزش مجازی متقاضیان نمایندگی گروه 220 ویژه استان اصفهان ، آزمون این گروه با حضور 42 نفر در تاریخ 17/7/91 در محل ساختمان شعبه زاینده رود برگزار شد و نتایج آن اعلام گردید. لازم به ذکر است که این افراد از تاریخ 1/6/91 تا 15/7/91...
اعلام نتایج آزمون گروه 221 متقاضیان نمایندگی ویژه استان های خراسان رضوی ، شمالی و جنوبی
اعلام نتایج آزمون گروه 221 متقاضیان نمایندگی ویژه استان های خراسان رضوی ، شمالی و جنوبی
با به پایان رسیدن مدت آموزش مجازی متقاضیان نمایندگی گروه 221 ویژه استان های خراسان رضوی ، شمالی و جنوبی ، آزمون این گروه با حضور 148 نفر در تاریخ 17/7/91 در محل ساختمان سازمان مدیریت صنعتی شرق واقع در شهر مشهد برگزار شد و نتایج آن اعلام گردید. لازم...
اعلام نتایج آزمون گروه 222 متقاضیان نمایندگی ویژه استان سیستان و بلوچستان
اعلام نتایج آزمون گروه 222 متقاضیان نمایندگی ویژه استان سیستان و بلوچستان
با به پایان رسیدن مدت آموزش مجازی متقاضیان نمایندگی گروه 222 ویژه استان سیستان و بلوچستان ، آزمون این گروه با حضور 37 نفر در تاریخ 24/7/91 در محل ساختمان مرکز آموزش جهاد کشاورزی زاهدان برگزار شد و نتایج آن اعلام گردید. لازم به ذکر است که این افراد...
اعلام نتایج آزمون گروه 223 متقاضیان نمایندگی ویژه استان خوزستان
اعلام نتایج آزمون گروه 223 متقاضیان نمایندگی ویژه استان خوزستان
با به پایان رسیدن مدت آموزش مجازی متقاضیان نمایندگی گروه 223 ویژه استان خوزستان ، آزمون این گروه با حضور 21 نفر در تاریخ 24/7/91 در محل ساختمان مرکزی مجتمع خدمات بیمه ای استان برگزار شد و نتایج آن اعلام گردید. لازم به ذکر است که این افراد از تاریخ...
اعلام نتایج آزمون گروه 224 متقاضیان نمایندگی ویژه استان تهران
اعلام نتایج آزمون گروه 224 متقاضیان نمایندگی ویژه استان تهران
با به پایان رسیدن مدت آموزش مجازی متقاضیان نمایندگی گروه 224 ویژه استان تهران ، آزمون این گروه با حضور 103 نفر در تاریخ 24/7/91 در محل ساختمان مرکز آموزش و توسعه برگزار شد و نتایج آن اعلام گردید. لازم به ذکر است که این افراد از تاریخ 5/6/91 تا...
اعلام نتایج آزمون گروه 226 متقاضیان نمایندگی ویژه استان تهران
اعلام نتایج آزمون گروه 226 متقاضیان نمایندگی ویژه استان تهران
با به پایان رسیدن مدت آموزش مجازی متقاضیان نمایندگی گروه 226 ویژه استان تهران ، آزمون این گروه با حضور 33 نفر در تاریخ 1/8/91 در محل ساختمان مرکز آموزش و توسعه برگزار شد و نتایج آن اعلام گردید. لازم به ذکر است که این افراد از تاریخ 10/6/91 تا...
Showing 901 - 910 of 918 results.
Items per Page 10
of 92