مدیریت دانش 21

مدیریت دانش 21تعریف عمومی دانش

آموزه های فراگیری شده حین کار که دانستن آن توسط دیگران میتواند  ایجاد ارزش افزوده کند.