علیرضا زراعی

علیرضا زراعی


 • علیرضا زراعی - رشته بیمه ای اشخاص (رئیس اداره کل توسعه و بازاریابی مدیریت بیمه های اشخاص )
 • پست الکترونیک: a.zeraee@iraninsurance.ir
سوابق کاری:
 • استخدام در سال 1378
 • کارشناس شعب کوثر ، اسلامشهر ، مدیریت دفتر امور شعب و نمایندگیهای داخل کشور تا سال 1381
 • رئیس اداره پذیرش نمایندگیهای حقیقی مدیریت دفتر امور شعب و نمایندگیهای داخل کشور تا سال 1383
 • رئیس اداره صدور بیمه نامه های کشتی، هواپیما و حمل کالا مجتمع امور بیمه ای 15 آبان تاسال 1386
 • رئیس اداره صدور بیمه نامه های مسئولیت عمومی مجتمع امور بیمه ای سعدی تا سال 1387
 • معاون اداره کل نظارت بر خسارت بیمه نامه ها در مدیریت بیمه های اشخاص
 • رئیس اداره کل توسعه و بازاریابی مدیریت بیمه های اشخاص
 • دبیر کمیته ریسک بیمه های اتومبیل طی سالهای 1380الی 1382
 • عضو کارگروه بررسی فرآیند های بیمه گری در سایر کشورهای جهان طی سالهای 1380الی 1383 در بیمه مرکزی ایران
 • عضو کارگروه اصلاح فرآیند پذیرش و نظارت بر متقاضیان و نمایندگان بیمه ایران در سالهای 1380الی 1382
 • مدیر اجرائی پروژه بیمه های اشخاص وزارت آموزش و پرورش
سوابق تحصیلی:
 • لیسانس مدیریت صنعتی