دریافت حق الزحمه دندانپزشکی طبق تعرفه بیمه ایران از والدین کارکنان شرکت سهامی بیمه ایران

دریافت حق الزحمه دندانپزشکی طبق تعرفه بیمه ایران از والدین کارکنان شرکت سهامی بیمه ایرانتاریخ: 1396/08/29
شماره: 96/675932
موضوع: دریافت حق الزحمه دندانپزشکی طبق تعرفه بیمه ایران از والدین کارکنان شرکت سهامی بیمه ایران
زمان اجرا: 1396/08/29
مخاطبین: کلینیک های دندانپزشکی، مطب های دندانپزشکی و درمانگاه های طرف قرارداد با شرکت سهامی بیمه ایران
شماره شناسه: 10038556
امضاءکنندگان:
رونوشت:
فایل پیوست