اداره کل حقوقی و امور قراردادها

اداره کل حقوقی و امور قراردادهامدیر واحد : کامبیز رعدی (سرپرست)

تلفن: 86711679
نمابر: 86092238