ابلاغ مصوبه شورایعالی بیمه در خصوص تسری آیین نامه های مصوب شورا به موسسات بیمه مناطق آزاد (شماره ۹۶ و ۹۷)

ابلاغ مصوبه شورایعالی بیمه در خصوص تسری آیین نامه های مصوب شورا به موسسات بیمه مناطق آزاد (شماره ۹۶ و ۹۷)تصویب کننده: شورای عالی بیمه تاریخ تصویب: 1398/10/02

جهت دریافت فایل اینجا را کلیک کنید.

منبع: بیمه مرکزی ایران