34- امکان مدیریت بهینه خسارت و متناسب سازی ترکیب پرتفو

34- امکان مدیریت بهینه خسارت و متناسب سازی ترکیب پرتفو34- آیا می دانید...؟ مدیریت ضریب خسارت و سهم رشته های بیمه ای از سبد فروش، امکان مدیریت بهینه خسارت و متناسب سازی ترکیب پرتفو را فراهم می کند.