اصطلاحات بیمه ای

گواهی اطلاع ازشرایط و مقررات بیمه جامع زندگی

گواهی اطلاع ازشرایط و مقررات بیمه جامع زندگی


 • بعد از صدور بیمه نامه و پرداخت اولین قسط حق بیمه همزمان با صدور، تعهدات بیمه گر مندرج در اصل بیمه نامه و الحاقیه های منضم به آن شروع می شود و بیمه گذار موظف است اقساط بعدی حق بیمه را حداکثر تا سی روز بعد از سررسید هر قسط پرداخت نماید.
 • درصورتی که پرداخت اقساط حق بیمه بیش از سی روز به تأخیرافتد به یکی از طرق زیر رفتارخواهد شد :
  • درصورت فوت بیمه شده : بیمه گر باید برای تأمین خطر فوت بیمه شده، حق بیمه خطر فوت بعلاوه هزینه های اداری و بیمه گری را به طور کامل از ذخیره ریاضی ایجاد شده بیمه نامه تا تاریخ فوت کسر نموده و درصورتی که ذخیره ریاضی برای تأمین این هزینه ها کافی باشد، پوشش خطر فوت بیمه نامه با تعهد سرمایه فوت در تاریخ وقوع بعلاوه مانده ذخیره ریاضی ( ذخیره ریاضی پس از کسر هزینه های مذکور ) به قوت خود باقی می ماند. در غیراینصورت پوشش خطر فوت بیمه نامه ملغی گردیده و بیمه گر تعهدی برای پرداخت سرمایه فوت بیمه شده نخواهد داشت لیکن ذخیره ریاضی ایجاد شده تا تاریخ فوت به استفاده کننده پرداخت می گردد.
  • درصورت حیات بیمه شده : چنانچه بیمه گذار تقاضای بازخرید نماید، بیمه گر ارزش بازخرید بیمه نامه را تا تاریخ آخرین سررسید حق بیمهپرداخت شده، به بیمه گذار مسترد می دارد.
 • درصورت تقاضای بیمه گذار مبنی بر انصراف از ادامه قرارداد بیمه ( مشروط بر آنکه بیمه نامه دارای ارزش بازخرید باشد)، بیمه گر بیمه نامه را بازخرید و ارزش بازخرید آنرا مطابق جدول پیوست بیمه نامه به بیمه گذار پرداخت می نماید. 
  تبصره: در صورت تأخیر در پرداخت حق بیمه بیش از سی روز، در زمان بازخرید مطابق بند 2 – 2 این گواهی عمل خواهد شد.
 • درصورتی که پرداخت حق بیمه بیش از یکسال به تأخیر افتاده باشد بیمه گذار می تواند با تکمیل فرم درخواست ادامه بیمه نامه، تأیید پزشک معتمد و موافقت بیمه گر، حق بیمه های معوقه و هزینه دیرکرد مربوطه را تا زمان تأخیر پرداخت نماید، در آن صورت بیمه نامه به وضعیت قبل باز می گردد. 
  تبصره 1: درصورتی که تأخیر در پرداخت حق بیمه کمتر از یکسال باشد، بیمه گذار می تواند صرفاً با پرداخت حق بیمه های معوقه و هزینه دیرکرد مربوطه بیمه نامه را ادامه دهد. 
  تبصره 2: درصورت اعلام اضافه نرخ پزشکی توسط پزشک معتمد بیمه گر جهت ادامه بیمه نامه، ذخیره ریاضی بیمه نامه متناسب با حق بیمهحاصل از اضافه نرخ مذکور کاهش می یابد. در آن صورت جدول پیوست بیمه نامه مطابق شرایط جدید مجدداً‌ تنظیم و در اختیار بیمه گذار قرار می گیرد. 
  تبصره 3: محاسبه هزینه دیرکرد در موارد تأخیر در پرداخت حق بیمه برای 10 سال اول قرارداد بر مبنای نرخ سود سالانه 17% بوده و برای دوره های 10 ساله بعدی، 2% بیشتر از سود تضمین شده بیمه نامه در آن دوره خواهد بود.
 • بیمه گذار می تواند پس از گذاشت دو سال از شروع بیمه نامه و پرداخت دو سال حق بیمه، تقاضای وام نماید که مبلغ آن حداکثر معادل 90% ارزش بازخرید بیمه نامه ( مطابق جدول پیوست ) خواهد بود. در اینصورت تا زمانی که وام بطور کامل تسویه نشده باشد، تعهدات بیمه گر به میزان وام پرداختی و سود متعلقه آن کاهش می یابد. 
  تبصره:

  کارمزد وام برای 10 سال اول قرارداد بر مبنای نرخ سود سالانه 19% محاسبه شده و برای دوره های 10 ساله بعدی، 4% بیشتر از سود تضمین شده بیمه نامه در آن دوره خواهد بود.

 • بیمه گذار می تواند با موافقت بیمه گر، پس از گذشت حداقل یک سال از شروع بیمه نامه و در ابتدای هر سال بیمه ای، تقاضای تغییر در سرمایه فوت، حق بیمه، ضرایب تعدیل آنها و مدت بیمه را با رعایت سایر شرایط قرارداد نماید.
 • بیمه گذار می تواند درصورت تمایل سرمایه ایجاد شده در پایان مدت بیمه نامه را به صورت یکجا ( مبلغ ثابت ) یا مستمری دریافت نماید. این مستمری می تواند به دو صورت "مادام العمر" یا "با مدت معین" با رعایت سایر شرایط قرارداد پرداخت گردد. تغییر در نحوه دریافت سرمایه ایجاد شده بیمه نامه در طول مدت قرارداد بیمه برای بیمه گذار امکان پذیر خواهد بود. 
  توضیح: سود تضمین شده بیمه نامه برای10 سال اول قرارداد معادل15% بوده و در پایان هر دوره 10 ساله، سود تضمینی جدید باتوجه به آئین نامه مصوب بیمه مرکزی ایران، موردبازنگری قرارگرفته و مجدداً ‌اعلام خواهدشد.