تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

کدهای شایع

کدهای شایع


تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴/۱۴
شماره: 275117/94
موضوع: کدهای شایع
زمان اجرا: از تاریخ 01/03/1394
مخاطبین: مراجع درمانی طرف قرارداد شرکت سهامی بیمه ایران
 
باسلام و احترام 
به استحضار می رساند جهت تسهیل در استفاده از کتاب ارزشهای نسبی و اصلاحیه آن به پیوست فایل کدهای شایع جهت بهره برداری لازم اعلام می گردد. 
شماره شناسه: 7154200
امضاءکنندگان:

معاونت امور اجرائی بیمه های اشخاص

ذاکری نژاد، دکتر یاوری

رونوشت:

- جناب آقای ناظمی، مدیر محترم بیمه های اشخاص جهت استحضار

- مدیران محترم استانها، مجتمع ها و شعب سراسر کشور

فایل پیوست