اصطلاحات بیمه ای

چگونگی انجام بازدید اولیه در بیمه نامه کارفرما در مقابل کارکنان

چگونگی انجام بازدید اولیه در بیمه نامه کارفرما در مقابل کارکنان


در صورت صلاحدید مسئول واحد مربوطه برای انجام بازدید اولیه، کارشناس ضمن استفاده از فرم کارشناسی بازدید اولیه (فرم ضمیمه) بایستی موارد زیر مورد توجه قرار گیرد:

 • در صورتیکه فعالیت بیمه‌گزار احداث ساختمان می باشد مشخصات کلی کار شامل کل زیربنا، تعداد طبقات، نوع سازه، ماشین آلات مورد استفاده شرح داده شود.
 • در صورتیکه فعالیت بیمه‌گزار پروژه عمرانی است مشخصات فنی کار و نوع ماشین آلات مورد استفاده و تخصصهای مورد نیاز بررسی گردد.
 • در صورتیکه فعالیت پروژه عمرانی و یا احداث ساختمان باشد به برنامه زمانبندی کار و مرحله بندی فعالیت نامبرده توجه گردد. مثلاً در احداث ساختمان، نصب اسکلت کل ساختمان در یک مرحله است و یا بصورت مرحله به مرحله. یعنی در هر مرحله اسکلت چند طبق زده شود و عملیات سفت کاری انجام و سپس مرحله دوم و ...
 • در پروژه هایی که نیاز به گودبرداری عمیق (بیش از 5 متر) است به نوع خاک و شیوه گودبرداری توجه لازم شود که در بسیاری از موارد دیده شده که ریزش خاک کناره ها و یا دیوارهای کناری بناء قدیمی که جهت استحکام ساختمانهای مجاور نگهداری میگردند ریزش نموده و موجب زیرآور ماندن کارکنان میگردد و لذا توجه به آن بسیار مهم است.
 • در صورتیکه فعالیت بیمه‌گزار تولیدی یا خدماتی می باشد نوع تولیدات و خدمات و حجم آن و مشخصات فنی ماشین آلات، نحوه استقرار آنها شرح داده شود.
 • نظم کارگاه و وسایل ایمنی مورد استفاده و موارد ایمنی که پیش بینی شده است.
 • نوع استخدام کارکنان، کنترل حضور کارکنان در محل کار، بررسی دفاتر مربوطه و بررسی ساعات کار و لیست سازمان تأمین اجتماعی.
 • متغیر یا ثابت بودن کارکنان در صورتیکه کارکنان متغیر هستند بررسی و برآورد حداقل و حداکثر نیروی کار مورد نیاز.
 • سابقه خسارتی بیمه‌گزار در چند سال گذشته.
 • بررسی خطرات احتمالی نوع آن و احتمال وقوع آن
 • توصیه های ایمنی که مدنظر کارشناس است.
 • درنهایت بایستی در گزارش کارشناسی مشخص گردد آیا ریسک مناسب است یا خیر و همچنین نیروی کار اظهار شده بیمه‌گزار صحت دارد یا خیر، تا مسئول مربوطه بتواند جهت صدور بیمه نامه تصمیم گیری نماید.

گزارش کارشناسی بازدید اولیه (بیمه نامه مسئولیت مدنی در قبال کارکنان)
 

عطف به دستور ............... مورخ ............ و بنا به درخواست شماره ............... مورخ ............. بیمه‌گزار .................. از محل موردبیمه به نشانی: ............................................................................................................................................. بازدید و مراتب بشرح زیر به استحضار می رسد:
 1. مشخصات عمومی فعالیت بیمه‌گزار:
  • نوع کار و تخصصهای مورد استفاده:
  • مشخصات ماشین آلات و ابزار کار:
  • - نشانی کامل محدوده فعالیت کارکنان:
  • در صورتیکه نوع فعالیت احداث ساختمان است موارد زیر را مشخص نمائید.
  • تعداد کل طبقات ساختمان به تفکیک طبقات بالاتر از سطح زمین و طبقات زیرزمین
   مساحت کل زیربنا: 
   وضعیت کنونی کار:
 2. وضعیت و مشخصات کارکنان بیمه‌گزار:
  • آیا دفاتر بیمه‌گزار نمایانگر نحوه کنترل حضور کارکنان در محل کار می باشد یا خیر؟
  • آیا شرایط ایمنی کارگاه مناسب است؟
  • آیا ماشین آلات به نحوه صحیح استقرار داده شده است و کارگاه از نظم مناسب برخوردار است یا خیر؟
  • مشخصات، سوابق کاری و تخصص های کارکنان را بررسی نموده و اظهار نظر کنید.
  • آیا کارکنان بیمه‌گزار ثابت هستند یا متغیر؟
  • در صورتی که کارکنان بیمه‌گزار متغیر هستند حداقل و حداکثر نیروی کار مورد نیاز چند نفر می باشد.
  • آیا ساعات کار کارکنان با جداول ساعات کار مجاز هر کارگر با دستگاه مربوطه تطبیق دارد یا خیر؟
  • آیا لیست اسامی کارکنان که برای سازمان تأمین اجتماعی تهیه گردیده با لیست و تعداد نیروی کار اظهار شده بیمه‌گزار مطابقت دارد یا خیر؟ در صورت عدم تطابق، مورد و علت آنرا ذکر فرمائید.
  • آیا تا کنون بیمه نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان داشته اند؟
 3. نوع و شدت خطرات احتمالی برای کارکنان بیمه‌گزار در محیط کار را اعلام نمائید. 
 4. آیا بیمه‌گزار طی سال گذشته خسارت داشته است یا خیر؟ 
 5. نتیجه گیری: (ارزیابی خطر و پیشنهاد کارشناس در مورد پذیرش بیمه نامه) 

                        تاریخ:                                                                                                                               نام و امضاء کارشناس: