تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

پرداخت مابه التفاوت تعرفه زایمان طبیعی تا سزارین

پرداخت مابه التفاوت تعرفه زایمان طبیعی تا سزارین


تاریخ: ۱۳۹۱/۰۴/۱۰
شماره: 91/254729
موضوع: پرداخت مابه التفاوت تعرفه زایمان طبیعی تا سزارین
زمان اجرا: از تاریخ 10/04/1391
مخاطبین: بیمارستان های دولتی طرف قرارداد با شرکت سهامی بیمه ایران
باسلام و احترام 
ضمن تشکر از همکاری با این شرکت، به استحضار می رساند در مواردی که تعهد بیمه گر پایه زایمان طبیعی می باشد ولی برای بیمار سزارین انجام شده باشد، مابه التفاوت تعرفه زایمان طبیعی تا سزارین توسط این شرکت پرداخت می شود. خواهشمند است دستور فرمائید هیچ گونه وجهی در این خصوص از بیمار دریافت نگردد.
شماره شناسه:
امضاءکنندگان:

معاونت امور اجرائی بیمه های اشخاص
دکتر رنجپور، دکتر یاوری

رونوشت: