اصطلاحات بیمه ای

پرداخت سرمایه بیمه عمرو پس انداز بشرط فوت

پرداخت سرمایه بیمه عمرو پس انداز بشرط فوت


 • مرحله اول مدارک مورد نیاز:
  • درخواست کتبی استفاده کنندگان(وزارت قانونی) مبنی بر تادیه سرمایه.
  • اصل بیمه نامه و الحاقیه‌های صادره
  • اصل قبوض‌های پرداخت حق بیمه
  • نظر پزشک قانونی و یا پزشک معالج مبنی بر علت فوت.
  • خلاصه رونوشت وفات.
  • فتوکپی مصدق شناسنامه بیمه شده و استفاده کنندگان(وراث قانونی)
  • گواهی انحصار وراثت در حالتیکه در بیمه نامه استفاده کننده وراث قانونی باشند.
  • دریافت اصل پرونده از اداره صدور.
  • چنانچه فوت بیمه شده در اثر حادثه باشد، گزارشهای مشروح حادثه.
 • مرحله دوم هدف از اخذ مدارک و ضرورت آن:
  • تطبیق سرمایه مندرج در بیمه نامه که نزد بیمه گذار بوده و نسخه آن که در پرونده اداره صدور بوده است.
  • اطمینان از عدم خودکشی بیمه شده در سه سال اول قرارداد.
  • اطمینان از اینکه بیمه شده توسط استفاده کنندگان به قتل نرسیده باشد.
  • اطمینان از اینکه حق بیمه بموقع پرداخت شده باشد.
  • کنترل الحاقیه‌ها و عدم تغییردر مدت و سرمایه بیمه نامه.
  • احراز هویت استفاده کنندگان.
 • مرحله سوم محاسبه مبلغ قابل پرداخت: 
  سرمایه *** 
  مشارکت در منافع(پاداش پایان مدت *** 
  کسر می‌گردد حق بیمه سال فوت (***) 
  کسر می‌گردد مبلغ وام دریافتی (***) 
  کسر می‌گردد سود تضمین شده وام دریافتی (***) 
  جمع کسورات (***) *** 
  مبلغ قابل پرداخت *** 
  جمع کل(تراز) *** *** 
  ضمناً جهت محاسبه حق بیمه سال فوت، می‌بایست به نحوه پرداخت حق بیمه مندرج در بیمه نامه که می‌تواند بصورت مختلف ماهانه، سه ماهه، شش ماهه و یا سالانه باشد، توجه نمود.
 • مرحله چهارم صدور حواله و ثبت مبلغ غرامت در دفتر ثبت حواله خسارت عمر انفرادی طبق بند4-1همین فصل انجام می‌شود.