اصطلاحات بیمه ای

پرداخت سرمایه بیمه عمرو پس انداز بشرط حیات

پرداخت سرمایه بیمه عمرو پس انداز بشرط حیات


 • مرحله اول مدارک مورد نیاز
  • درخواست کتبی بیمه گذار.
  • اصل بیمه نامه و الحاقیه‌های صادره.
  • اصل قبوض حق بیمه پرداختی.
  • تائید حسابداری مبنی بر پرداخت حق بیمه.
  • فتوکپی مصدق شناسنامه(استفاده کننده یا بیمه گذار و بیمه شده)
  • اصل پرونده از اداره صدور.
 • مرحله دوم هدف از اخذ مدارک و ضرورت آن
  • کنترل نام و مشخصات بیمه شده.
  • کنترل مدارک از جهت تاریخ صدور و اتمام بیمه نامه، سن بیمه شده.
  • کنترل الحاقیه‌ها و احتمال تغییر در سرمایه و مدت بیمه نامه.
  • کنترل سرمایه از لحاظ پرداخت حق بیمه.
  • کنترل مشخصات دریافت کننده سرمایه بیمه نامه.
  • کنترل تاریخ انقضاء بیمه نامه در زمان حیات بیمه شده.
 • مرحله سوم محاسبه غرامت متعلقه(سرمایه قابل استرداد) بشرح جدول زیر
  • سرمایه *** 
   اضافه می‌شود مشارکت در منافع(پاداش پایان مدت) *** 
   کسر می‌گردد وام دریافتی (***) 
   کسر می‌گردد سود تضمین شده وام دریافتی *** 
   جمع کسورات (***) 
   مبلغ قابل پرداخت(خسارت متعلقه) *** *** 
   جمع ترازی *** ***

توجه : در بعضی از بیمه نامه‌ها با توجه به تعهدات مندرج در قرارداد، بجای مشارکت در منافع، پاداش پایان مدت به بیمه گذار پرداخت می‌گردد به این صورت که اگر مدت بیمه نامه20ساله باشد معادل20درصد سرمایه(بازای هر سال یک درصد سرمایه) در پایان مدت به سرمایه بیمه نامه اضافه می‌گردد و به بیمه گذار(استفاده کننده) پرداخت می‌شود و چنانچه مدت بیمه نامه25ساله باشد معادل 25درصد از سرمایه به سرمایه بیمه نامه اضافه شده و به بیمه گذار پرداخت می‌نمائیم. 
ضمناً یادآور می‌شود که تحت عنوان بیمه‌های عمر و پس انداز بیمه نامه هایی که از نوع بیمه عمر مختلط پس انداز، بیمه مختلط پس انداز با دو برابر سرمایه بشرط حیات، بیمه سرمایه فرزندان، بیمه پس انداز و بازنشستگی، بیمه مستمری خانوادگی و بیمه عمر مختلط دو نفره صادر گردیده است که بایستی در محاسبه سرمایه پایان مدت آنها به مفاد مندرج در شرایط خصوصی بیمه نامه توجه کافی مبذول نمود.

 • مرحله چهارم صدور حواله و ثبت دفاتر 
  حواله عموماً در پنج نسخه تنظیم و بشرح بند4-1- همین فصل انجام می‌شود.
  • شکل دوم تادیه سرمایه در صورتیکه بیمه شده در حین مدت قرارداد فوت نماید: 
   در این حالت نیز ممکن است که بیمه نامه با سرمایه معین تا زمان فوت برقرار بوده و یا اینکه بعلت عدم پرداخت بموقع حق بیمه، سرمایه اولیه بنحوی مخفف شده باشد. لذا محاسبه بر مبنای سرمایه مخفف عمل می‌گردد.