تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

پذیرش کلیه بیمه شدگان در بخش داروخانه صرفا از طریق سامانه درمان سدا

پذیرش کلیه بیمه شدگان در بخش داروخانه صرفا از طریق سامانه درمان سدا


تاریخ: 1395/03/11
شماره: 95/184860
موضوع: پذیرش کلیه بیمه شدگان در بخش داروخانه صرفا از طریق سامانه درمان سدا
زمان اجرا: از تاریخ 1395/04/01
مخاطبین: داروخانه های طرف قرارداد شرکت سهامی بیمه ایران
شماره شناسه: 8220588
امضاءکنندگان:

مدیریت بیمه های اشخاص

اداره کل مراجع درمانی

رونوشت:
فایل پیوست