تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

پذیرش کلیه بیمه شدگان در بخش آزمایشگاه صرفا از طریق سامانه درمان سدا

پذیرش کلیه بیمه شدگان در بخش آزمایشگاه صرفا از طریق سامانه درمان سدا


تاریخ: 1395/03/03
شماره: 95/155931
موضوع: پذیرش کلیه بیمه شدگان در بخش آزمایشگاه صرفا از طریق سامانه درمان سدا
زمان اجرا: از تاریخ 1395/03/08
مخاطبین: آزمایشگاه های طرف قرارداد شرکت سهامی بیمه ایران
شماره شناسه: 8182754
امضاءکنندگان:

مدیریت بیمه های اشخاص

دکتر یاوری، دکتر سلطانی

رونوشت:
فایل پیوست