پذیرش بیمه شدگان محترم وزارت نیرو با دفترچه های قبلی( دست نویس)

پذیرش بیمه شدگان محترم وزارت نیرو با دفترچه های قبلی( دست نویس)تاریخ: 1394/09/02
شماره: 94/659613
موضوع: پذیرش بیمه شدگان محترم وزارت نیرو با دفترچه های قبلی( دست نویس)
زمان اجرا: از تاریخ 1394/09/01 لغایت 1394/10/30
مخاطبین: مراجع درمانی طرف قرارداد شرکت سهامی بیمه ایران

با سلام و احترام

ضمن تقدیر و تشکر از مساعدتهای آن مرجع محترم، خواهشمند است مقرر فرمائید جهت رفاه حال بیمه شدگان محترم وزارت نیرو نسبت به پذیرش آنان با دفترچه های قبلی دارای مهر و تاریخ اعتبار بیمه ایران از تاریخ 01/09/94 لغایت 30/10/94 اقدام لازم معمول گردد.

 

شماره شناسه: 7607259
امضاءکنندگان:

مدیریت بیمه های اشخاص

ناظمی، دکتر یاوری

 

رونوشت: