تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

پذیرش بیمه شدگان در مراکز تصویربرداری صرفا از طریق سامانه سدا

پذیرش بیمه شدگان در مراکز تصویربرداری صرفا از طریق سامانه سدا


تاریخ: 1394/11/28
شماره: 904620/94
موضوع: پذیرش بیمه شدگان در مراکز تصویربرداری صرفا از طریق سامانه سدا
زمان اجرا: از تاریخ 1394/12/01
مخاطبین: مراکز تصویربرداری طرف قرارداد شرکت سهامی بیمه ایران

باسلام و احترام

ضمن تشکر از همکاری با این شرکت پیرو بخشنامه شماره 94/661756 مورخ 02/09/ 1394 (پیوست) به استحضار می رساند از 1394/12/01 پذیرش بیمه شدگان این شرکت صرفا از طریق سامانه سدا مقدور بوده و در صورت مراجعه بیمه شدگان، نسبت به پذیرش در سامانه مذکور اقدام فرمائید. خواهشمند است از پذیرش بیمه شدگان با کارت ویژه درمان خودداری گردد.

شماره شناسه: 7893942
امضاءکنندگان:

مدیریت بیمه های اشخاص، اداره کل مراجع درمانی

ناظمی ، دکتر یاوری

رونوشت: