پذیرش بیمه شدگان در بخش بستری صرفا از طریق سامانه سدا

پذیرش بیمه شدگان در بخش بستری صرفا از طریق سامانه سداتاریخ: 1394/11/27
شماره: 94/900920
موضوع: پذیرش بیمه شدگان در بخش بستری صرفا از طریق سامانه سدا و عدم پذیرش کارت ویژه درمان
زمان اجرا: از تاریخ 1394/12/01
مخاطبین: بیمارستانها و مراکز جراحی محدود طرف قرارداد شرکت سهامی بیمه ایران
شماره شناسه: 7889708
امضاءکنندگان:
رونوشت:
بخشنامه