تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

پذیرش با کارت های ویژه درمان 4 برشه (بدون سقف ) و 12 برشه جهت سزارین

پذیرش با کارت های ویژه درمان 4 برشه (بدون سقف ) و 12 برشه جهت سزارین


تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷/۱۷
شماره: 526160/92
موضوع: پذیرش با کارت های ویژه درمان 4 برشه (بدون سقف ) و 12 برشه جهت سزارین
زمان اجرا: از تاریخ 17/07/1392
مخاطبین: بیمارستانها و مراکز جراحی محدود طرف قرارداد با شرکت سهامی بیمه ایران

پیرو بخشنامه 437795/92 مورخ 18/06/1392 به استحضار می رساند پذیرش بیمه شدگان دارای کارت ویژه درمان 4 برشه بدون سقف و 12 برشه جهت سزارین، بلامانع می باشد و نیازی به اخذ معرفی نامه از این شرکت نمی باشد. لازم به ذکر است منظور از کارت ویژه درمان 4 برشه بدون سقف، کارتهایی هستند که هزینه بیمارستانی و اعمال جراحی عمومی و تخصصی آنها بدون سقف می باشند.

شماره شناسه: 5103822
امضاءکنندگان:

مدیریت بیمه های اشخاص
دکتر رنجپور، دکتر یاوری

رونوشت: