وحید کیائی

وحید کیائی


 • وحید کیائی (آتش سوزی - رئیس اداره کل نظارت بر بیمه های آتش سوزی )
 • پست الکترونیک: v.kiaei@iraninsurance.ir
سوابق کاری:
 • معاون اداره آتش سوزی و باربری در مجتمع خدمات بیمه ای آزادی
 • رئیس اداره آتش سوزی و باربری در مجتمع خدمات بیمه ای آزادی
 • رئیس اداره امور فنی و اتکایی مدیریت بیمه های آتش سوزی
 • معاون اداره کل نظارت بر صدور بیمه های آتش سوزی
 • عضو شورای بازاریابی مجتمع خدمات بیمه ای آزادی
 • مدرس صدور و بازدید اولیه بیمه های آتش سوزی برای همکاران شعب سراسر کشور و همکاری با مرکز آموزش و توسعه
 • کارمند برتر مجتمع خدمات بیمه ای آزادی در سال 1386
 • دریافت لوح تقدیر تدریس از مقام محترم مدیرعامل وقت بیمه ایران در سال 1391
 • ارزیاب دانش در رشته بیمه های آتش سوزی در پروژه مدیریت دانش
 • عضویت در کارگروه تعالی سازمانی رشته بیمه های آتش سوزی
 • دبیر کارگروه بازاریابی و مطالعات بازار در بیمه های آتش سوزی
 • رئیس اداره کل پژوهش و مطالعات آماری در بیمه های آتش سوزی
 • رئیس اداره کل نظارت بر صدور بیمه های آتش سوزی در مدیریت کل بیمه های اموال
 • عضو کارگروه بیمه های آتش سوزی سندیکای بیمه گران
سوابق تحصیلی:
 • کارشناسی مدیریت بیمه از دانشکده امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی ( بورسیه )
 • کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بیمه از دانشگاه آزاد تهران مرکز