تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

هزینه های بیمه ای بیمه شدگان محترم بانک صادرات

هزینه های بیمه ای بیمه شدگان محترم بانک صادرات


تاریخ: 1395/11/10
شماره: 95/876023
موضوع: هزینه های بیمه ای بیمه شدگان محترم بانک صادرات
زمان اجرا: از تاریخ 1395/11/10
مخاطبین: بیمارستانها و مراکز جراحی محدود طرف قرارداد با شرکت سهامی بیمه ایران
شماره شناسه: 9035026
امضاءکنندگان:

مدیریت بیمه های اشخاص

اداره کل مراجع درمانی

رونوشت:
فایل پیوست