نیروی انسانی سال 96

نیروی انسانی سال 96


تعداد کارکنان رسمی شرکت بیمه ایران 1666 نفر است که شامل 1466 نفر (89 درصد) مرد و 200 نفر (11 درصد) زن میباشد.
تعداد کارکنان پیمانی شرکت بیمه ایران 156 نفر است که شامل 120 نفر (77 درصد) مرد و 36 نفر (23 درصد) زن میباشد.
تعداد کارکنان قراردادی شرکت بیمه ایران 2442 نفر است که شامل 1559 نفر (64 درصد) مرد و 883 نفر(36 درصد) زن میباشد.
از کل نیروی انسانی رسمی شرکت تعداد 281 نفر (33 درصد) در واحد های ستادی و 1229 نفر (38 درصد) در واحد های اجرایی به انجام وظیفه اشتغال دارند.
از کل نیروی انسانی پیمانی شرکت تعداد 23 نفر (3 درصد) در واحد های ستادی و 133 نفر (4 درصد) در واحد های اجرایی به انجام وظیفه اشتغال دارند.
از کل نیروی انسانی قراردادی شرکت تعداد 532 نفر (64 درصد) در واحد های ستادی و 1910 نفر (58 درصد) در واحد های اجرایی به انجام وظیفه اشتغال دارند.

ترکیب نیروی انسانی شرکت به تفکیک میزان تحصیلات به شرح زیر است:

مدرک تحصیلی تعداد نفرات درصد
دکترا 107 نفر 3 درصد
کارشناسی ارشد 948 نفر 23 درصد
کارشناسی 1869 نفر 45 درصد
کاردانی 370 نفر 9 درصد
دیپلم و پایین تر 814 نفر 20 درصد

توزیع کارکنان از لحاظ سابقه خدمت به قرار زیر است:
 

مدرک تحصیلی تعداد نفرات درصد
کمتر از 5 سال 54 نفر 1 درصد
5-10 سال 923 نفر 22 درصد
10-15 سال 798 نفر 19 درصد
15-20 سال 711 نفر 17 درصد
20-25 سال 1019 نفر 26 درصد
25-30 سال 571 نفر 14 درصد
30-35 سال 24 نفر 1 درصد
بالاتر از 35 سال 8 نفر 0 درصد