اصطلاحات بیمه ای

نکات مهم بیمه نامه فساد کالا در سردخانه

نکات مهم بیمه نامه فساد کالا در سردخانه


  • بیمه گذار میتواند با پرداخت حق بیمه اضافی خطرات سیل، زلزله، آتش‌سوزی یا سرقت را نیز تحت پوشش گیرد.
  • اگر قیمت کالای مورد بیمه در روز پرداخت خسارت کمتر از قیمت بیمه شده باشد، قیمت کمتر به بیمه گذار پرداخت خواهد شد (بدلیل اصل غرامت از اصول پنجگانه بیمه) و اگر قیمت کالای موردبیمه در روز پرداخت خسارت بیشتر از قیمت بیمه شده باشد، قیمت بیمه شده به بیمه گذار پرداخت خواهد شد (بدلیل اینکه بمیزان قیمت بیمه شده از بیمه گذار حق بیمه دریافت گردیده است).
  • خسارتهای ناشی از عیوب یا امراض ذاتی، انقباض، بسته بندی نامناسب، انبار کردن نامناسب و کافی نبودن جریان هوا تحت پوشش نمیباشد.
  • اگر کالاها در محفظه های کنترل اتمسفر روباز نگهداری شده باشند، خسارت وارده قابل پرداخت نخواهد بود.
  • در سردخانه های با اتمسفر کنترل شده (CA) درصورتیکه تا قبل از روز خروج کالا از سردخانه، درب سردخانه باز شده و منجر به بروز خسارت گردد، خسارت وارده قابل پرداخت نخواهد بود.
  • انبار کردن محصولات غذائی در سالن سرد با دمای بالاتر از صفر برای هر متر مکعب سالن، حداکثر kg 160 مورد قبول میباشد.
  • انبار کردن محصولات غذائی در سالن انجماد با دمای زیر صفر (حداکثر oC 18-) برای هر متر مکعب سالن، حداکثر kg 240 مورد قبول میباشد.
  • منجمد کننده‌های با سرعت زیاد را یخچالهای صنعتی یا تونل انجماد مینامند.
  • چنانچه بخواهیم میوه‌جات و سبزیجات را بمدت یکسال در سردخانه نگهداری کنیم از سردخانه‌های با اتمسفر کنترل شده (CA) استفاده میکنیم.
  • بیمه‌گذار موظف است ظرف ده روز پس از پایان هر ماه رونوشت دفتر انبار یا اظهارنامه تکمیل شده را که نشانگر میانگین مقدار کالای انبار شده و ارزش آن برای هر روز در ماه گذشته است بهبیمه‌گر تسلیم نماید.