تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

نمونه جدید معرفینامه درمان شرکت سهامی بیمه ایران جهت بهره برداری

نمونه جدید معرفینامه درمان شرکت سهامی بیمه ایران جهت بهره برداری


تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۳
شماره: 397787/93
موضوع: نمونه جدید معرفینامه درمان شرکت سهامی بیمه ایران جهت بهره برداری
زمان اجرا: از تاریخ 01/06/1393
مخاطبین: مراجع درمانی طرف قراردادبا شرکت سهامی بیمه ایران

ضمن تشکر از همکاری با این شرکت ، به پیوست نمونه جدید معرفینامه درمان شرکت سهامی بیمه ایران جهت استحضار و بهره برداری لازم تقدیم می گردد . 
ضمنا" با توجه به عیادت بیمه شدگان توسط کارشناسان ناظر این شرکت خواهشمند است مقرر فرمائید بیمه شدگان در طول مدت بستری کارت شناسایی معتبر (کارت ملی یا شناسنامه یا دفترچه بیمه عکس دار ) به همراه داشته باشند .

شماره شناسه: 6133384
امضاءکنندگان:

معاونت اموراجرائی بیمه های اشخاص
اداره کل امور قراردادها و نظارت بر مراجع درمانی
دکتریاوری،گنجی

رونوشت:
فایل پیوست