تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

نحوه پذیرش بیمه شدگان محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران در سامانه سدا در بخش داروخانه

نحوه پذیرش بیمه شدگان محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران در سامانه سدا در بخش داروخانه


تاریخ: 1395/02/23
شماره: 95/129184
موضوع: نحوه پذیرش بیمه شدگان محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران در سامانه سدا در بخش داروخانه
زمان اجرا: از تاریخ 1395/02/23
مخاطبین: داروخانه های طرف قرارداد شرکت سهامی بیمه ایران
شماره شناسه: 8143243
امضاءکنندگان:

مدیریت بیمه های اشخاص

رونوشت:
فایل پیوست