نحوه پذیرش بیمه شدگان صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز با دفترچه درمانی معتبر

نحوه پذیرش بیمه شدگان صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز با دفترچه درمانی معتبرتاریخ: 1398/03/01
شماره: 98/177990
موضوع: نحوه پذیرش بیمه شدگان صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز با دفترچه درمانی معتبر
زمان اجرا: از تاریخ 1398/01/01 لغایت 1398/12/29
مخاطبین: کلیه مراجع درمانی طرف قرارداد شرکت سهامی بیمه ایران
شماره شناسه: 11995935
امضاءکنندگان:
رونوشت:
فایل پیوست
فایل پیوست