نحوه پذیرش بیمه شدگان صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز

نحوه پذیرش بیمه شدگان صندوق حمایت و بازنشستگی آینده سازتاریخ: 1398/02/03
شماره: 98/72528
موضوع: نحوه پذیرش بیمه شدگان صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز
زمان اجرا: 1398/01/01
مخاطبین: کلیه مراجع درمانی طرف قرارداد شرکت سهامی بیمه ایران
شماره شناسه: 11883539
امضاءکنندگان:

مدیریت بیمه های اشخاص

رونوشت:
فایل پیوست