نحوه پذیرش بیمه شدگان در سامانه درمان الکترونیک (سدا)

نحوه پذیرش بیمه شدگان در سامانه درمان الکترونیک (سدا)تاریخ: 1394/09/02
شماره: 94/661756
موضوع: نحوه پذیرش بیمه شدگان در سامانه درمان الکترونیک (سدا)
زمان اجرا: از تاریخ 02/09/1394
مخاطبین: بیمارستانها و مراکز جراحی محدود طرف قرارداد شرکت سهامی بیمه ایران

برای مشاهده بخشنامه مربوطه اینجا را کلیک نمایید .

شماره شناسه: 7609603
امضاءکنندگان:

مدیریت بیمه های اشخاص

ناظمی، دکتر یاوری

رونوشت:

1-     جناب آقای حیدری عضو محترم هئیت مدیره و معاون فنی جهت استحضار

2-    جناب آقای دکتر افتخاری عضو محترم هئیت مدیره و معاون طرح و برنامه جهت استحضار

3-    جناب آقای فتاحیانی مدیرمحترم فناوری اطلاعات و آمار جهت استحضار

4-    جناب آقای ذاکری نژاد معاون محترم امور اجرائی بیمه های اشخاص جهت اطلاع و اعلام مراتب به مراجع درمانی طرف قرارداد

5-    مدیران محترم استانها جهت اطلاع و اعلام مراتب به مراجع درمانی طرف قرارداد

6-    روسای محترم شعب اسلامشهر، دماوند، شهریار و ورامین جهت اطلاع و اعلام مراتب به مراجع درمانی طرف قرارداد